بیانیه مشترک ۳ حزب: جنایات اسرائیل، جهانیان و حل مسئله فلسطین

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بمباران های فرشی اسرائیل علیه مردم فلسطین در نوار غزه، قطع آب، برق، مواد غذایی و سوختی و تبدیل غزه به ویرانه ای بر سر ساکنین آن، با بمباران بیمارستان معمدانی در نوار غزه،  وارد فاز خطرناک تری شده است. دامنه توحش و بربریت در این نسل كشی با حمایت كامل مالی و نظامی دولتهای غربی و دستگاه پروپاگاند جنگی آنان،  لشكركشی و فرستادن بزرگترین ناوگانهای جنگی به منطقه، سیمای سیاسی منطقه و صف بندی ها در خاورمیانه و جهان را دستخوش تغییرات جدی و خاورمیانه را وارد دوره ای پر مخاطره و خطرناك كرده است.

امروز این واقعیت که دولتهای غربی حامی اسرائیل، آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریكا و ...، به بخشی از ماشین جنگی و پروپاگاند اسرائیل و به بخشی از صورت مسئله و به بن بست رسیدن حل معضل فلسطین تبدیل شده اند، داده همگان است. "دمکراسی غربی" که هر نوع اعتراض به جنایات دولت اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین را ممنوع میکند، که پلیس "ضد ترور" را به جان حامیان مردم فلسطین می اندازد، که زندگی مردم فلسطین در غرب را جنایی میکند، که به نفرت قومی و مذهبی در قلب "تمدن بشری" دامن میزند و کارت سبز به عقب مانده ترین بخشهای جامعه در تعرض به "غیر خودی ها" نشان میدهد، بیش از هر زمانی مشروعیت خود را، در چشم مردم متمدن دنیا، بویژه در غرب، از دست داده است. هیچ زمانی مانند امروز دولتهای غربی، پارلمانها، احزاب و نهادهای بین المللی شان که با حمایت بی قید و شرط خود از اسرائیل، مانع پایان بمباران و نسل كشی در نوار غزه میشوند و سالها است حل مسئله فلسطین را به بن بست کشانده اند، در چشم جهانیان بی آبرو و منزوی نبوده اند! "دمکراسی غربی" امروز به حق با جنگ، کشتار، نسل کشی، سانسور و سرکوب و جنایت تداعی میشود. در چشم جهانیان امروز دولت اسرائیل و متحدین غربی او مسئول و بانی اصلی هر قطره خونی اند که در این منطقه ریخته میشود. از منظر مردم جهان که زیر شوک جنایات اسرائیل اند و در تب دفاع از مردم فلسطین میسوزند، دولتهایی که در اوج قساوت و نسل كشی دولت اسرائیل، اعلام میکنند "در کنار اسرائیل ایستاده ایم!"، دیگر مشروعیتی ندارند. امروز دیگر "جهان آزاد" غرب، این "کعبه آمال دمکراسی"، اسطوره ای بیش نیست!
امروز دفاع از مردم فلسطین و حل مسئله فلسطین مهر خود را بر رابطه مردم متمدن و آزادیخواه در غرب با دولتهای خود زده است. حمایت آشکار دولتهای غربی از جانیان جنگی اسرائیل، مردم متمدن، اتحادیه های كارگری، نهادهای مدافع حق انسان در جهان و در كشورهای غربی را به دوره ای جدید از مقابله با دولتهای "خودی" كشانده است. "معضل فلسطین" امروز دیگر فقط معضل "مردم مسلمان" و "عرب" و "جهان عرب" نیست. معضل فلسطین امروز معضل مردم جهان است.
حمله حماس به اسرائیل و ضد حمله اسرائیل به نوار غزه و کشتار هزاران نفر، بر متن اوضاع جدید جهان، تضعیف موقعیت امریکا در جهان، شکست سیاستهای میلیتاریستی آن، ضعیف شدن موقعیت اسرائیل در خاورمیانه، بن بست راه حل های تقویت موقعیت اسرائیل بدون پاسخگویی به معضل فلسطین و بالاخره زیر فشار اعتراضات جهانی و توده ای، بیش از هر زمانی خواست حل مسئله فلسطین، خود را به دول غربی، به سازمان ملل و به دول مرتجع منطقه و .... تحمیل كرده است. این امر هر نوع "راه حل" برای معضل فلسطین از جانب این دولتها و از بالای سر مردم فلسطین، را محكوم به شكست میکند.
این حقایق به همراه خود و زیر فشار پایین و مردم آزادیخواه برای حل معضل فلسطین، دولتهای مرتجع حاكم بر منطقه، از حكومت بی خاصیت محمود عباس و حزب الله لبنان تا عربستان، اردن، قطر، مصر، عراق و ایران و تركیه را به جنب و جوش انداخته تا ریاكارانه و به نام "دفاع" از مردم فلسطین اهداف ارتجاعی خود را دنبال كنند. دولتهایی كه خود بانی سیاهی، محرومیت، فقر و بی حقوقی، استبداد و جنایات علیه مردم در این كشورها و در سطح منطقه هستند، دولتهایی كه با سوءاستفاده تاریخی از معضل مردم فلسطین به سوداگری و معامله با كشورهای غربی و اسرائیل مشغول و خود مانع جدی در مقابل حل معضل فلسطین بوده اند، امروز زیر فشار حمایت جهانی بشریت متمدن، ریاکارانه به نام "مدافعین" مردم فلسطین قد علم کرده اند.
امروز مردم متمدن و آزادیخواه در سرتاسر جهان جبهه ای قدرتمند و مستقل از دولتها و نیروهای ارتجاعی علیه اسرائیل و حامیان آن گشوده اند. جبهه ای كه یکصدا خواهان محاكمه سران دولت اسرائیل به عنوان جنایتكاران جنگی و عاملین نسل کشی مردم فلسطین، محاکمه سران دولتها، احزاب، مافیای میدیا و ... به جرم شرکت در جنایت دولت اسرائیل علیه بشریت توسط دادگاهی مستقل از قدرتهای غربی و حامیان دولت فاشیست اسرائیل اند. این صف قدرتمندی است كه در دل جنایت دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین به میدان آمده و میرود مهر خود را بر تحولات آتی بکوبد. تقویت این جبهه و تلاش برای به میدان آمدن سوسیالیستها و طبقه كارگر به عنوان پرچمدار این نیروی وسیع، علیه جنایات جنگی، در دفاع از حل مسئله فلسطین و برای دنیای امن تر و انسانی تر وظیفه ما و هر نیروی و جریان كمونیستی است.
بر این اساس ما حزب حكمتیست (خط رسمی)، حزب كمونیست كارگری كردستان و حزب كمونیست كارگری عراق خواهان اجرای فوری مفاد زیر هستیم:
آتش بس و پایان فوری بمباران نوار غزه!
پایان فوری محاصره اقتصادی مردم نوار غزه!
ارسال فوری کمکهای داوریی، پزشکی، غذایی و ... به نوار غزه!
غیر نظامی کردن فوری منطقه، خروج ناوگانهای امریکا و نیروهای نظامی دول غربی از منطقه!
ترك فوری اسرائیل از مناطق اشغالی و بازگشت مردم فلسطین به محل كار و زندگی خود و قطع هر نوع تهدید علیه آنها!
اینها اولین قدم در پایان دادن به سیکل جنایت سیستماتیک و سازمان یافته دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین و ممکن کردن دستیابی به راه حل ریشه ای و پایه ای حل مسئله فلسطین، یعنی برسمیت شناختن دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین است.
ما همه اتحادیه های كارگری، احزاب سیاسی و نهادهای متمدن مدافع حقوق انسان و مردم متمدن جهان را به حمایت از مردم محروم فلسطین و مفاد این بیانیه و حل ریشه ای معضل فلسطین و برسمیت شناختن دو دولت فرا می خوانیم.
حزب كمونیست كارگری عراق
حزب كمونیست كارگری كردستان
حزب حكمتیست (خط رسمی)
۲۶ مهر ۱۴۰۲- ۱۸ اكتبر ۲۰۲۳
https://hekmatist.com/fa/etelaeye/231019e