بە محاکمە انقلابیون و مخالفان جمهوری اسلامی در استکهلم اعتراض کنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روزهای جمعە و دوشنبە (ششم و نهم اکتبر) دادگاهی در شهر استکهلم قرار است ١٠ نفر از انقلابیون و مخالفان جمهوری اسلامی را بە "جرم" اعتراض بە کشتار مردم زاهدان در جمعە خونین ٨ مهر ١٤٠١، محاکمە کند. مخالفین جمهوری اسلامی در روز دوم اکتبر ٢٠٢٢ در اعتراض بە کشتار بالغ بر یکصد انسان بیدفاع با هلیکوپتر و دوشکا کە ٩ نفر از آنان کودک بودند، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تجمع برگزار کردند. پلیس سوئد ١٠ نفر از معترضین بە جنایت جمعە خونین را بازداشت و برای آنان پروندە تشکیل دادە است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست تشکیل پروندە و محاکمە مخالفین جنایت هشتم مهر ماە (جمعە خونین) زاهدان در استکهلم را قویا محکوم و آنرا در راستای همکاری سیاسی با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی و بدە بستان با آنان می دانیم. 

ایرانیان آزادیخواە مقیم سوئد!

پرونده سازی و محاکمە مخالفین جمهوری اسلامی توسط دادگاهی در سوئد، آنهم بە جرم اعتراض بە خونین ترین روز خیزش انقلابی توسط جلادان حاکم بر ایران، نشان همراهی و ادامه بند و بست دولتهای دمکرات با رژیم اسلامی است. در جنگ مردم با حکومت، دولتها کنار رژیم اسلامی ایستاده اند. 

روزهای محاکمە انقلابیون را بە صحنه محاکمە جمهوری اسلامی بدل کنیم. جمهوری اسلامی در یکسال گذشتە ضربات متعددی را از مبارزات زنان و مردان انقلابی متحمل شدە است، اینبار نیز باید در خارج کشور رژیم اسلامی را رسوا کنیم.

حزب حکمتیست همە ایرانیان آزادیخواە و انسانهای شرافتمند و مدافع خیزش انقلابی را بە تجمع اعتراضی در مقابل دادگاە سوئد در استکهلم فرا میخواند. اعتراض بە دولت و دادگاە سوئد نباید بە استکهلم خلاصە شود، بلکە هر کجای اروپا ممکن شد بە سفارتخانەهای سوئد مراجعە و محاکمە انقلابیون را محکوم کنیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٣ اکتبر ٢٠٢٣