شورا ـ استکھلم: علیھ اعدام و زندان و شکنجھ بپاخیزیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جــمھوری اســلامی کھ در فــلاکت بــار تــرین دوران زنــدگی اش بســر میبرد در ھــراس از ادامــھ اعـتراضـات بـھ ھـر جـنایتی دسـت میزنـد. اعـدام سـریع مـحسن شکاری، یکی از مـبارزین شـجاع خیزش انـقلابی جـاری از جـملھ این اقـدامـات اسـت. رژیم قـصد دارد بـا این اقـدامـات جـنایتکارانـھ و اعـدام این جـوانـان ھـراس افکنی کند و امیدوار اسـت بـتوانـد زیر سـایھ تـرس بـھ حیات ننگینش ادامـھ دھد. تـرس امـا دیرگـاھیست مـعنای خـودرا از دسـت داده اسـت و جـامـعھ رو در روی حکومـت ایستاده وخـواھـان نـابـودی حکومـت سـرمـایھ داری واسـلامی اسـت.

اینک سـتمدیگان، کارگـران وزحـمتکشان بـھ قـدرت خـویش واقـف شـده انـد. آنـچھ در خیابـان، دانـشگاه و مـدرسـھ و... شنیده میشود حکایت از دنیایی دیگر دارد، دنیای لــغو مــجازات اعــدام وبــرچیدن زنــدانــھای سیاسی وبــرابــری وآزادی وبرچیدن بساط ستم وتبعیض و حاکمیت بر سرنوشت خویش .
حقیقتا حکومتی ھـا تـرسیده انـد، سـراسیمھ شـده انـد وبـھ کارھـای جـنون آمیزتـر روی آورده انـد. اعـدام جـوانـان اسیر ثـمره ای جـز افـزایش خـشم تـوده ای ونـفرت عـمومی در جـامـعھ نـدارد، عـمر رژیم را کوتاھتروشعلھ ھای سرکش انقلاب را شعلھ ور تر خواھد کرد.
نـگذاریـم حکومتیان بـھ قـتل و جـنایـت و سـرکوب ادامـھ دھـند! بـھ صـف اعـتراض آزادیـخواھـان و سـوسـیالیسـتھا عـلیھ حکومـت فـقر واخـتناق سـرمـایـھ بـپیونـدیـد! بـراى الـغاى مـجازات شـنیع اعـدام،
قـوانـین قـرون وسـطائـى قـصاص اسـلامـى، و بـرچـیدن زنـدانـھاى سـیاسـى و آزادى فـورى کلیھ زندانیان سیاسى بمیدان بیائید!
شــورای اســتکھلم ، ھــمراه بــا فــعالین ســوسیالیست و دیگر نیروھــای چــپ و کمونیست روز شــنبھ ١٠ ،دســامــبر ســاعــت ١۵ ،تــظاھــراتی در میدان ســرگــل سازمان داده است . از شما دعوت می کنیم کھ بھ این تظاھرات بپیوندید.
مرگ بر جمھوری سرمایھ داری اسلامی ایران
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
نھ بھ اعدام ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
شورا ـ استکھلم