سرکوبِ فعّالینِ انجمن صنفیِ فرهنگیان و فعّالانِ مدنی همچنان ادامه دارد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوانی برایِ همبستگی:مبارزاتِ معلّمان در ایران برایِ دریافتِ حقوقِ منصفانه، افزایشِ مزایایِ بازنشستگی و همچنین آموزشِ همگانیِ رایگان، پایان بخشیدن به خصوصیسازیِ در امرِ آموزش و در کنارِ آن پایان دادن به اذیّت و آزارِ فعّالینِ انجمنِ صنفیِ فرهنگیان و نیز آزاد ساختنِ معلّمانِ زندانی در ماههای اخیر بیوقفه ادامه داشته است. در تاریخِ ۲۲ مهرماهِ ۱۴۰۰؛ _معادلِ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱_ معلّمان تجّمعاتِ اعتراضی و تظاهراتی را که با فراخوانِ شورایِ هماهنگیِ انجمنهایِ صنفیِ فرهنگیانِ ایران هماهنگ شده بود در قریب به ۵۰ شهرِ سازماندهی کردند و به انجام رسانیدند.

علاوه بر مُطالباتِ اقتصادیِ معلّمان، ما شاهدِ خشمِ روزافزونی بودهایم که همراه بوده است با ادامهیِ تعقیب و به زندان انداختنِ معلّمان. در حالِ حاضر، ما این لیست_که جزییاتاَش در پی خواهد آمد _ از معلّمین و فعّالینِ فرهنگیای که با توجّه به اتّهاماتِ ساختگیِ گوناگونی که توسطِ وزارتِ اطّلاعات و قوّهیِ قضاییّهیِ جمهوریِ اسلامی به آنها نسبت داده شده است؛ اکنون در زندان به سر میبَرَند، را داریم و به گونهای کاملاً مُتقَن میتوانیم تأیید نماییم که این معلّمین و
فعّالینِ فرهنگی_به شرحِ ذیل_ اکنون در زندان به سر میبرند:
«اسماعیل عبدی ، محمدحسین سپهری ، زینب همرنگ ، هاشم خواستار ، محمدرضا رمضانزاده ، حسین حسنخانی ، یعقوب یزدانی ، غلامرضا غلامیِ کندازی، ناهید فتحعلیان ، نصرت بهشتی ، مهدی فتحی، معصومه عسگری، مهدی فراحی شاندیز ، جواد لعلمحمّدی ، حجتالله رفیعی و محمّد ارکیان»
در همین رابطه و پیروِ آنچه که گفته شد؛ جنابِ آقایِ عزیز قاسمزاده؛ هنرمندِ محبوب و سخنگویِ کانونِ صنفی فرهنگیانِ استانِ گیلان، در تاریخِ ۴ مهرماهِ ۱۴۰۰- معادلِ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱_ در منزلِ مسکونیِ خود دستگیر و پس از مدّتی در بازداشت به سر بردن در تاریخِ ۱۹ مهرماهِ ۱۴۰۰_ معادل با ۱۱ اُکتبر۲۰۲۱ِ- به قیدِ وثیقه موقتاً آزاد شد.
باز در همین رابطه، پیرامونِ وضعیتِ جنابِ آقایِ اسماعیل عبدی که یکی از هیأتم مدیره کانونِ صنفیِ فرهنگیانِ تهران است و نزدیک به شش سال است که در زندان به سر میبَرَد، لطفاً به بیانیهیِ IASWI مورّخِ ۱۷ مِه ۲۰۲۱ که در پیوست ضمیمه شده است مراجعه کنید.
این معلّمان هیچ جُرمی مرتکب نشدهاند و بازداشتِ بیوقفهیِ ایشان ، علاوه بر هراسافکنی، مشخصاً با هدفِ بازداشتنِ معلّمین از طرحِ مطالباتِ مشروعِ خود و استفادهیِ ایشان از حقِ از منظرِ بین المللی کاملاً مسلّمِ آزادیِ بیان و عقیده است.
اخراج از کارِ «محمّد حبیبی»
محمّد حبیبی از اعضایِ هیأتمدیره و سخنگویِ کانونِ صنفیِ فرهنگیانِ تهران است. طیِ چند روزِ اخیر هیأتِ تجدیدِ نظرِ بررسیِ تخلّفاتِ وزارتِ آموزش و پرورش حُکمِ نهایی علیهِ آقای حبیبی را اعلام کرده است. این هیأت با اعلامِ حکمِ قطعی، رأی به بازخریدِ اجباری و اخراجِ آقایِ محمّد حبیبی از آموزش و پرورش داده است. بنابراین- بر طبقِ این حکم- وی از این پس دیگر قادر نخواهد بود تا به عنوان معلّم در سیستمِ دولتیِ آموزش در ایران کار کند.
باید متذکّر شد که آقایِ محمّد حبیبی در تاریخِ ۳۰ اردیبهشتِ ۱۳۹۷ _ برابر با۲۰ مه ۲۰۱۸_ همراه با تنی چند از فعّالینِ کانونِ صنفی و شرکت کنندگان در تجمّعِ اعتراضیِ فرهنگیان؛ به شدّت موردِ حمله نیروهایِ امنیتی قرار گرفت و به زندانِ تهرانِ بزرگ منتقل شد. وی بعدتر توسطِ شعبهیِ ۲۶ دادگاهِ انقلابِ تهران که ریاستِ آن بر عهدهیِ قاضی احمدزاده بود به اتّهامِ «اجتماع و تبَانی برایِ ارتکابِ جُرم علیهِ امنیتِ کشور» به تحمّلِ هفت سال و نیم حبس و به اتّهامِ «تبلیغ علیهِ نظام و اخلال در نظمِ عمومی» به تحمّلِ ۱۸ ماه زندان محکوم شد. وی همچنین به عنوانِ مجازاتِ تکمیلی برایِ اتّهامِ «اخلال در نظمِ عمومی» به دو سال ممنوعیّت از فعّالیّت در احزاب، گروهها و دسته های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیّت خروج از کشور محکوم شد.
این حکمِ هفت و نیم سال تحمّلِ حبس در نهایت در آذرماهِ ۱۳۹۷_ برابر با دسامبرِ ۲۰۱۸_ توسطِ شعبهیِ ۳۶ دادگاهِ تجدیدِ نظرِ تهران که ریاستِ آن را قاضی «احمد زرگر» برعهده داشت تأیید شد. آقای حبیبی اخیراً مورّخِ ۲۰ آبانماهِ ۱۳۹۹_ برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰_ پس از گذراندن حدود سه سال و اندی در حبس از زندان آزاد شد.
اخراجِ محمّد حبیبی، که در میانِ فرهنگیان در ایران به عنوانِ یکی از چهرههایِ شاخص و پیشرو شناخته میشود، در واقع تنها حلقهای از زنجیرهیِ سرکوبِ مستمرِ جنبشِ فرهنگیان در دفاع از حقِ دسترسی به آموزشِ همگانی و حقِ سازماندهی محسوب میشود.
سازمانِ آموزشِ بینالملل«Education International» وبسیاری از اتّحادیه ها و سازمانهایِ معلّمنهاد در سراسرِ جهان پیشتر برایِ آزادیِ محمّد حبیبی زمانی که در حبس بود، مبارزه کرده بودند. باید متذکّر شد که این کمپینها در آزادیِ محمّد حبیبی پیش از پایان یافتنِ حکمِ هفت سال و نیم حبسِ وی نقشی اساسی داشتند.
«IASWI» از همهیِ سازمانها و اتّحادیه های کارگری ، آموزشِ بینالملل«Education International» و دیگر اتّحادیهها و سازمانهایِ جهانیِ کارگری وحقوقِ بشریِ پیشرو در سرتاسرِ جهان میخواهد تا رفتارهایِ سرکوبگرایانهیِ مداومِ علیهِ فعّالینِ فرهنگی و اتّحادیههای کارگری در ایران را محکوم کرده و آزادیِ فوری و بدون قید و شرط همه را فعّالینِ فرهنگی و معلّمینِ زندانی و مشخّصاً ابطالِ حکمِ اخراج از کاری که اخیراً علیه آقایِ محمّد حبیبی؛ سخنگویِ انجمنِ صنفی معلمّان تهران صادر شده است مطالبه کنند.
با همبستگی
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI) October 19, 2021
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران‌