ما میگوییم هیچ نوع دیکتاتوری مورد قبول ما نیست

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کانال مستقل کارگران هفت تپه: ما میگوییم هیچ نوع دیکتاتوری مورد قبول ما نیست برخی میگویند الان وقت این حرف ها نیست متحد باشیم! یعنی بگوییم برخی دیکتاتوری ها را قبول داریم؟! میگوییم ما میخواهیم مطالبات اساسی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی ما که هشتاد درصد جمعیت جامعه و مزدبگیر/کارگر هستیم به دست بیاید برخی میگویند الان وقت این حرف ها نیست باید متحد باشیم. با چه کسی؟ یعنی ما اکثریت جامعه هم نمی توانیم و نباید متحد باشیم؟

ما میگوییم حق و حقوق کارگران، تشکلات مستقل کارگری و شورایی و اداره شورایی میگویند فعلا اسم کارگر و مطالبات طبقه کارگر را نیاورید الان وقتش نیست. برخی به کارگر میگویند از مطالبه کارگری نگویید فعلا وقتش نیست!
پیام همکار
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه