نگاه سوم - مجری: محسن میرزایی - گفتگو با بهرام رحمانی، نویسندە و تحلیلگر، درباره ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران

 

 


با درودهای فراوان

نگاه سوم - مجری: محسن میرزایی - گفتگو با بهرام رحمانی، نویسندە و تحلیلگر، درباره ترورهای برون مرزی جمهوری اسلامی ایران

لین این برنامه: https://youtu.be/Cp2Qe2xhtLQ?si=ATsUnmBWaGbUXggc

 

 

ویدئوهای دیگر