مردم و سیرک انتخابات حاکمیت گفتگوی آسو سهامی با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

 

 

Watch later
Add to queue
مردم و سیرک انتخابات حاکمیت گفتگوی آسو سهامی با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)
No views
22 hours ago

 

ویدئوهای دیگر