جنگ در نواره غزه، بشریت در بوته آزمایش گفتگو با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

 


0:02 / 33:05


جنگ در نواره غزه، بشریت در بوته آزمایش گفتگو با خالد حاج محمدی دبیر کمیته رهبری حزب حکمتیست(خط رسمی)

Radio Neen

 

 

ویدئوهای دیگر