گروه مدیا؛ انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد

 

 

 

لینک ویدیو کلیپ: گروه مدیا؛ انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد

این تشکل جانبدار است، از حقوق بلامنازع پناهجویان و پناهندگان و خواستهای انسانی آنان دفاع میکند. این تشکل بیانگر یک گرایش پیشرو و مدرن طرفدار زندگی آزاد و بدور از اظطراب در بین پناهندگان ایرانی است. این تشکل فراریان از جهنم جمهوری اسلامی ایران؛ صدای زنان گریزان از آپارتاید جنسی و کودکان بیحقوق و در معرض اعدام بدست جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران است.
لینک یوتیوپ:

لینک ویدیو کلیپ
https://www.facebook.com/AnjomanePanahandganIrani/videos/2174149822929703


انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
ماه فوریه 2024ـ02ـ26

 

ویدئوهای دیگر