چگونه جنبش کارگری به پیشواز اول ماه مه ، در شرایط بحرانی کنونی میرود؟

 

چگونه جنبش کارگری به پیشواز اول ماه مه ، در شرایط بحرانی کنونی میرود؟
تریبون کارگری ، علی دماوندی با علی رضا نوایی و ایوب رحمانی گفتگو کرده است. این گفتگو درباره موقعیت بحرانی کنونی که سایه جنگ و موقعیت جنگی را بر کشور حاکم کرده ،حکومت در انتقام از مردم، جنگ خیابانی را علیه زنان ، جنگ علیه زندگی  و حیات اجتماعی را با تشدید رجز خوانی های جنگی علیه اسرائیل و در حمله ناکام موشکی به این کشور به نمایش گذاشته ، دست راستی های تشنه به جنگ و خونریزی و ویرانی را آماده جنگ، چشم ها را از غزه و حرمان این مردمان و کشتارهای جمعی و جهنم ساخته شده برای مردمان فلسطین توسط نتانیاهو  به موشکها وهراس افکنی های تهران انداخته ،چگونه وبا چه مطالبات و خواسته هایی باید به سوی روز همبستگی جهانی رفت؟ موضع جنبش کارگری چیست؟


 

 

ویدئوهای دیگر