بستن زندان‌ها و انتقال زندانیان؛ رژیم اسلامی بدنبال چیست؟ گفتگوی نسرین رمضانعلی با مرسدە قائدی

 


بستن زندان‌ها و انتقال زندانیان؛ رژیم اسلامی بدنبال چیست؟ گفتگوی نسرین رمضانعلی با مرسدە قائدی
https://youtu.be/6DaqE7Gj7eM?si=eQOlGkgQzCcmfbn2

 

 

 

 

ویدئوهای دیگر