بخش دوم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»

 


 

بخش دوم پرسش و پاسخ با حمید تقوائی در سمینار «جنگ غزه و جنگ مردم ایران»
 

ویدئوهای دیگر