نزارید ما را بکشند؛ جنگ وجدان عمومی علیه رژیم آدمکش