مذهب زدایی ؛ اعدام آتیئستها ؛ و رقص تانگو شورای حقوق بشر سازمان ملل با رژیم