تریبون کارگری:اعتصاب نفتگران ونقش آن در انقلاب ۱۴۰۱و چشم اندازهای اعتصابات وشورش گرسنگان

 

 

ویدئوهای دیگر