خدامراد فولادی: گفتاوردهایی از همسویی ِ چپ ِ دموکراسی ستیز با تروریسم ِ اسلامی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

قبل از هر سخنی، همدردی و همبسته گی ِ انسانی ِ خود را با مردمان ِ غزه و اسراییل که قربانیان ِ اصلی ِ جنگ ِ تحمیلی ِ تروریست های اسلامی اند اعلام می کنم و خواهان ِ محاکمه و مجازات ِ آمران و بانیان ِ این جنگ ِ جنایتکارانه هستم. من در مقاله ی« چپ ِ برخوردار از دموکراسی ِ غربی در کنار ِ تروریسم ِ اسلامی» که ادامه ی چند مقاله ام در باره ی نقش ِرژیم ِاسلامی – استبدادی ِ حاکم بر ایران و کارگزار ِ منطقه ای اش حماس در جنگ ِ کنونی ِخاور ِمیانه است، نوشتم:

این جنگ بر خلاف ِ تمام ِ جنگ های قبلی، جنگ ِ فلسطینی ها با اسراییل نیست بلکه جنگ ِ دولت با دولت، یا به عبارت ِ دیگر جنگ ِ رژیم ِ اسلامی ِِ حاکم بر ایران و حماس ِ گارگزار ِ آن با اسراییل، یا به بیان ِ دقیق تر وصحیح تر جنگ ِتروریسم ِاسلامی با دموکراسی در این منطقه است. در این چند مقاله، من با تمرکز بر خصومت ِ دینی ِ حاکمان ِ یهود ستیز ِ این رژیم با یهودیان که آن را در پس ِ دولت ستیزی یا اسراییل ستیزی پنهان می کنند و درواقع دشمنی ِ ایدئولوژیک با آنچه« دموکراسی ِغربی» می نامند، با نقل ِ قول از رهبر ِ رژیم دلیل آوردم و نشان دادم که چرا این رژیم و حاکمان ِ مرتجع اش خواهان ِ نابودی ِ اسراییل اند و حمله ی معروف به« طوفان ِ الاقصی» نیز در ادامه ی همین خصومت ِ آشکار و در واقع عملی نمودن ِ وعده های رهبر ِ رژیم در نابودی ِ اسراییل، و به زعم ِ طراحان و مجریان اش آغاز ِپایان دادن به این« رژیم ِنامشروع» در جوار ِ مسلمانان است.
در مقاله ی « چپ ِ برخوردار از دموکراسی...»، من به کلیات ِ موضوع ِ مورد ِ بحث یعنی همسویی و اشتراک ِ نظرگاه و موضع گیری ِ چپ با حکومت ِ اسلامی پرداختم، و در اینجا می خواهم با نقل ِ قول و گفتاورد ِ نمونه وار هم از چپ ِ فرقه گرا و هم از نشریه ی سخنگوی دولت( روزنامه ی ایران) این همسویی و اشتراک ِ نظر را واضح تر نشان دهم. برای این کار ِ در واقع دشوار، نخست گفتاوردها را بدون ِ ذکر ِ نام ِ نویسنده با شماره و در گیومه می آورم، تا به خواننده فرصت ِ گمانه زنی در باره ی نویسنده بدهم ، سپس در پایان نام ِ نویسنده گان را با ذکر ِ شماره مشخص خواهم کرد. این توضیح را هم برای پیشگیری از هرسوء تفاهمی بدهم که: برخورداری وبهره مندی ازدموکراسی نه تنها ایراد و اشکالی ندارد بلکه یک نیاز و ضرورت ِ تاریخی و انسانی ِ این دوران است و باید تمام ِ انسان ها در هر کجای این سیاره از دموکراسی و آزادی های بی قید و شرط ِ سیاسی برخوردار باشند، نه آنکه عده ای فرقه گرای انحصار طلب ِ تمامییت خواه خود از دموکراسی ِ این دوران بهره مند باشند اما برای دیگران تعیین ِ تکلیف کنند که شما برای آنچه ما داریم تلاش نکنید و قدرت ِسیاسی رابگیرید و به ما بسپارید تا ما دموکراسی ِ « بی نظیر ِمورد ِ نظر ِ خودمان را که نمونه ای در تاریخ ندارد » به شما هدیه کنیم! یعنی همان وعده ای که خمینی هم پیش از کسب ِ قدرت داد و چون به قدرت رسید درست خلاف ِ آن عمل کرد زیرا که دموکراسی در ذات ِ ایدئولوژی ِ واپس گرای اسلام ِ تعبدی ِ خدایگان بنده گی ِ او نبود. مقاله ی حاضر در اثبات ِ همین اشتراک ِنظر وعمل است به طور مستند،یعنی همراه با گفتاورد:
گفتاورد ِ یکم:« آنچه مسلم است رژیم ِ صهیونیستی با وجود ِ حملات ِ جنون آسا و سلاخی ِ مردم ِغزه و استفاده ی فزاینده از انواع ِ بمب های قدرتمند هیچ گاه نتوانسته جراحات ِناشی ازشکست ِمفتضحانه ی اطلاعاتی – نظامی بر پیکر ِ خود را ترمیم کند».
گفتاورد ِ دوم: « رژیم ِ صهیونیستی می کوشد با هدف قرار دادن ِمردم ِ بی پناه، چهره ی قلدر مابانه ی خودرادرعرصه ی جهانی باز تعریف کند. به این ترتیب، صهیونیست ها به طور ِ آزادانه اختیار ِ عمل ِ هرگونه اقدامی را در دست گرفته و هیچ خط ِ قرمزی حتا در چارچوب های بین المللی نمی تواند موجب ِ بازدارنده گی این رژیم و ماشین ِ جنگی ِ آن شود. دلیل ِ اصلی ِ این جسارت هم حمایت های همه جانبه ی غرب و به ویژه آمریکا ازاسراییل است که سنگ ِ بنای ِ رژیم ِ صهیونیستی را بر اصل ِ تجاور قرار داده است.».
گفتاورد ِ سوم: « رژیم ِصهیونیستی تبلور ِاستعمار، خودکامه گی وجنایات ِتاریخی ِدولت هاو دموکراسی ِ غربی است در قبال ِ سایر ِ مردم ِ جهان که امروز بیش ازپیش به طور ِآشکاری در عمل به ظهور می رسد».
گفتاورد ِ چهارم:« رسانه های دموکراسی ِ غربی، مادر و مولد ِ رژیم ِ صهیونیستی هستند. سرمایه داران ِ صهیونیست صاحبان ِ اصلی ِ این رسانه ها و هدایت کننده ی دموکراسی در خود ِ کشورهای غربی و دیگر کشورهای جهان هستند. در واقع ، دموکراسی ِ غربی هم چیزی جز حفاظت از منافع ِ این سرمایه داران نیست».
گفتاورد ِ پنجم: « در بیست سال ِاخیر اسراییل بارها به غزه و لبنان حمله کرده است. هزاران نفر کشته، ویرانی وبی خانمانی به بارآورده وبمب های خوشه ای بر سر ِمردم ریخته است. به دنبال ِهریک از این یورش های ضد ِ انسانی، دولت ِ اسراییل گستاخ تر و وقیح تر شده است. دولت های غرب، آمریکا در راس ِ آنها وقیحانه تر از جنایات ِ دولت ِ اسراییل حمایت می کنند. اکنون چشمان ِجهانیان به ریاکاری ِ تبلیغات ِ جنگ طلبانه ی دولت های ناتو باز شده است.».
گفتاورد ِششم: « در جنگ ِغزه، امپریالیسم ِ آمریکا در تبانی و همدستی با اسراییل که پیشینه ی دور و درازی دارد، این بار عریان به میدان پا گذاشت و بدون ِ بوق ِ معروفه و بی آبروی ِ دموکراسی اش تحت ِ عنوان ِ حق ِ دفاع اسراییل از خود، یا آتش بس به نفع ِ حماس است، ماهیت ِ پلیدش را نمایان کرده است. آمریکا همچنین با تصویب ِ 14 و نیم میلیارد دلار جهت ِ تامین ِ مالی – تسلیحاتی و پشتیبانی ِ بی قید و شرط از جنایات ِ اسراییل در این درگیری همدستی و تبهکاری ِ خود را بار ِ دیگر عیان تر از همیشه به نمایش گذاشت.»
گفتاورد ِ هفتم:« جنگ علیه ِ ایران دیگر در کشوی میز پنتاگون نیست و متوقف هم نمی شود. جنگ ِ کنونی ِ اسراییل با غزه جنگی است علیه ایران که به مدت ِ بیست سال بر روی میز ِ پنتاگون بوده و دیگر منتظر نمی ماند و اکنون عملیاتی شده است. این جنگی است با اقدامات ِپیچیده نظامی- اطلاعاتی که طی چندین سال به دقت در ارتباط و هماهنگی با سازمان های اطلاعاتی ِآمریکا، پنتاگون، فرماندهی ِ استراتژیک ِآمریکا و ناتو طرح ریزی شده است. ما اکنون و با این جنگ در تقاطع ِ خطرناک ِ تاریخ ِ مان هستیم، در حالی که تحلیل گران ِ پنتاگون کاملن مطلع اند که قادر نیستند با یک جنگ ِ متعارف علیه ایران پیروز شوند اما هنوز حمله ی تاکتیکی ِ سلاح های هسته ای شان روی میز است. آنها از انواع ِ توطئه های تروریستی برای بی ثبات کردن ِ ایران استفاده می کنند.».
گفتاورد ِهشتم:« جنگ ِحماس-اسراییل چند حقیقت ِ تلخ در باره ی شرایط ِخطیر ِ دنیای امروز، اوضاع ِ سیاسی ایدئولوژیک ِ حاکم و ماهییت ِ دموکراسی را روشن می کند. شکی نیست که پاکسازی ِ انسانی و نسل کشی ِ غزه، جنگ ِ تروریسم ِ دولتی ِ غرب و جنگ ِ ناتو است. ابعاد ِ این جنگ نشان می دهد که مساله ی دفاع از خود ِاسراییل و نسل کشی ِهزاران انسان در پاسخ به حمله ی حماس چقدر پوچ و دروغ است. این که حماس را یک سازمان ِ تروریستی بدانیم که به زندانبانی ِ 2 میلیون انسان گمارده شده است یک جوک است. تجاوز ِ اسراییل به غزه و حمایت ِ ناتو از آن، هم جنایتکارانه و هم عین ِ دموکراسی است.». پایان ِ گفتاوردها.
می توان باز هم از هماندیشی و همسویی ِ چپ ِ دموکراسی ستیز و نشریات ِتروریسم ِ دولتی ِ حاکم برایران نقل ِقول آورد. اماهمین مقدارهم برای اثبات ِ اشتراک ِ نظر کافی است. تا در بخش ِ بعدی ضمن ِ مشخص نمودن ِنام ِنویسنده گان ِگفتاوردها وعنوان های مقاله های شان ،به دلایل ِتئوریک ِاین همخطی وهمسویی ِفکری واشتراک ِموضع ِسیاسی بپردازم.
    ادامه دارد