کامران پایدار: یگان ویژه با باطوم دیگراثرندارد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتصاب چندین هزارنفره کارگران ذوب آهن اصفهان بی گمان نقطه عطفی درمبارزات جاری کارگران برای سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران است.امروزیازدهم آذرهزاران نفرازکارگران بخشهای مختلف ذوب آهن دست به اعتصاب وتجمع دربرابردفترمدیریت وسرمایه داران زدند. خواست کارگران افزایش دستمزدها،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،همسان سازی دستمزدها بادیگرمراکزوصنایع فولادی و... است.

درهفته پیش نیزدراعتراض به وضعیت موجود کارگران ازدریافت غذاورفتن به سلف سرویس خودداری نمودند.خواستهای کارگران اعتصابی رعدی درآسمان بی ابرنیست.درآذرماه و اسفندسال گذشته نیزشاهد اعتصابات واعتراضات گسترده ای درذوب آهن بودیم که البته توسط حکومت اوباش اسلامی ومزدوران پاسداربسیجی ویگان ویژه با سرکوب ودستگیری دها نفرازکارگران رزمنده خاموش شد.هرچند خواستهای کارگران صنفی ومطالباتی است.شعارامروزکارگران: یگان ویژه با باطوم دیگراثرندارد! اما این شعارکارگران اعتصابی ذوب اهن کاملا سیاسی است وراه نشان میدهد.حکومت اسلامی که دربرابر مبارزات کارگران وزحمتکشان ابزاری غیرازسرکوب وسانسور ندارد،اما امروز نتوانست ازاین اعتصاب عظیم کارگری با پرچم وشعارسیاسیش عبور کند.بلافاصله سایت جعل و سانسور فارس وابسته به سپاه پاسداران سراسیمه وهراسیده ازشعارسیاسی کارگران نوشت کارگران ذوب آهن تجمعی صنفی برگزارکرده اند که نمایندگان کارگران ومدیریت به دنبال حل وفصل مسئله هستند و...همین اعتراف ارگان سپاه به اعتصاب کارگران وصنفی انگاشتن آن وندیده انگاشتن شعارسیاسی ورزمنده کارگران تلاشی مذبوحانه برای لوث نمودن وانحراف مبارزات کارگریست. واقعیت این است اکنون با گذشت یکسال ازخیزش انقلابی شهریور 1401درتمامی این یکسال حکومت اسلامی با بسیج تمام وکمال همه نیروهای مزدوروسرکوبگرش وبه کارگیری همه امکانات سرکوب و سانسور،با زندان وشکنجه،با اعدام وچوبه دار،با دزدیدن وسربه نیست نمودن مخالفین وفعالین اجتماعی وسیاسی،با بازداشت های فله ای وپرونده سازی علیه انسانهای بیگناه،با اخراج ها وپاکسازیها در دانشگاها وآموزش وپرورش تاارگانها وادارات حکومتی ودولتی،تا حتی رد صلاحیت مزدوران امتحان پس داده  طویله مجلس برای نمایش انتخابات آتی وهزارویک جنایت شبانه روزی پیدا وپنهان اما واقعیت این است این حکومت جانی وفاسد نتوانسته است مبارزات جاری را سرکوب وخاموش نماید. .اعتصاب واعتراض کارگران صنایع ملی فولاد جنوب درهفته گذشته با شعاروعده وعید کافیه سفره ما خالیه و...اعتراضات وتجمعات گسترده کارگران رسمی وپیمانی همه بخشهای مختلف صنعت نفت و پتروشمی ازجنوب تا تهران که اکنون بیش ازیکماه است همچنان دامنه دارترووسیع ترمیشود ،اعتراضات برحق پرستاران وماماها ازسقزوسنندج وشیرازوتهران گرفته تا همه جا،اعتراضات و تجمعات منظم وهفتگی وهمبسته کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری،تجمعات و اعتراضات  سرتاسری ومنظم وهفتگی بازنشستگان مخابرات،تجمعات واعتراضات کارگران شهرداریهاو...بعلاوه همه اینها مقاومت ومبارزات همه آحاد زنان درلگد مال نمودن روسری وحجاب اسلامی،که پرچم کثافت وخونین حکومت اسلامی است. همه اینها وبسیاری موارد دیگرهمگی حاکی ازمقاومت وپیشروی وثبات یک جنبش وخیزش عظیم انسانی است.برای آزادی،برای برابری ورفاه و خوشبختی وحرمت وامنیت انسان.همه اینها گواهی است که آن خیزش رزمنده ای که از96 شروع گشته و این شرایط واوضاع انقلابی با تمام ظرفیتهایی که داراست  می تواند وباید منتهی شود به سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران.درکناراین سیل مبارزات واعتراضات کارگری جاری سناریوی ساختگی و نخ نمای حکومتی برای ایجاد انحراف بیشتردرمبارزات کارگران هفت تپه جالب توجه است .درروزهای گذشته آقای محمد خنیفر که از پادوهای کارفرما و سرمایه داران حکومتی است ظاهراهدف سوقصد و ترورقرارمیگیرد.عده ای ناشناس وغیبی به ماشینش تیراندازی می کنند.به دنبال این ماجرای ساختگی خنیفروعده ای ازعوامل کارفرما با پلاکاردی درمحکومیت تروردرمقابل فرمانداری شوش تجمع نموده وخواهان پیگیری ماجرا ومضحکه میشوندو...؟؟ عجب!محمد خنیفروعباس چشم آذرهمان عواملی هستند که با چفیه وعکس قاسم سلیمانی وشرکت درنمایش کثیف انتصابات رییسی قاتل به پابوسی وپیشوازش رفتند.(قابل توجه آن دسته ازافرادومحافل محافظه کارچپ که ازسمپاتهای سناریوی خصوصی ودولتی هفت تپه وازطرفداران متعصب خنیفرها بودند) 
به میدان امدن بخشهای مختلف شاغل و بازنشسته کارگری درچند ماه اخیرتنها نوک یخ آن کوه عظیمی است که قادراست همه معادلات اجتماعی را زیرورونماید.دراین روزها وبرای جنبش کارگری در مفهوم عام و سرتاسری آن دیگر محدود ماندن به شعارومطالبات صنفی کافی نیست.همه شواهد وقراین حاکی است که حکومت اسلامی در نهایت استیصال ودرماندگی وبحران آنچنان گرفتاروعاجزمانده که حتی برای کشیدن سوپاب مبارزات ومطالبات جاری کارگران قادربه جوابگویی به برخی نیازها و مطالبات ناچیزجامعه هم نیست.امروزه دیگربرهمگان آشکار شده است که حکومت دربرابر تمامی مطالبات وخواستهای کارگری سلاحی جزسرکوب وسرکوب وسانسوروتهاجم به زندگی ومعیشت کارگران ندارد.کارحکومت به جایی کشیده شده است که بحران را با بحران وجنایت را با جنایت می پوشاند.خالی شدن وورشکستگی تمامی صندوقهای بازنشستگی وبدترازاین افزایش سن بازنشستگی به 5/ 42سال،برنامه هفتم توسعه ومزخرفاتی ازاین دست،تورم وگرانی بیسابقه ولجام گسیخته،دستمزدهای چندین برابرزیرخط فقر که حتی کفاف زندگی یک هفته خانواده کارگری را ندارد و...همه اینها مبین شرایط وبن بستهای بزرگی است که تنها راه حل سیاسی دارد.جنبش کارگری دراین روزها اوضاع و شرایط بسیارحساسی راازسرمی گذراند.پاشنه آشیل ما کارگران وضعف جنبش ماعدم تشکل و سازمایابی کافی است.امروزدرمقابل سوسیالیستها،کارگران،فعالین کارگری و...وظیفه ای مهمتراز تشکل وسازمان یابی  وتاکید برصف و راه حل مستقل کارگری نیست.تنها به اتکا مبارزات وتظاهرات کف خیابان نمی توان کاراین حکومت جنایتکارتادندان مسلح رایکسره نمود.مبارزات وتظاهرات خیابانی هرچندهم بسیار گسترده وشکوهمندباشداما سرکوبش می کنند دربهترین حالت حتی اگرموفق به پیروزی و منجربه سرنگونی حکومت شود ازآن انقلاب مخملی ورژیم چنج میسازند.به انحراف وبیراهه اش میبرند.برای ما کارگران،ما کمونیستها  برای تحقق آزادی و برابری وبرپایی یک دنیای بهتردرشان و شایسته انسان امروزی راهی غیرازسازمانیا بی وتشکل کارگری وتحزب کارگری متصور نیست.باید هسته ها وکمیته های مخفی کارخانه را سازمان داد.برپایی مجامع عمومی کارگری،ابزاری بسیار ساده ودردسترس اما درعین حال بسیارنیرومندوکارسازاست.درتمامی مبارزات کارگری پیش رو،تکیه برمجامع عمومی منظم،تاکید برشوراها وایجاد ارتباط منطقی مخفی و علنی(تلفیق کارمخفی و علنی)بین رشته های مختلف صنعتی و کارگری وبه هم پیوستن وهم سو وهم جهت شدن بخشهای مختلف کارگری،این آن حلقه مفقوده جنبش ما کارگران واین رمزاستحکام،پیشروی وپیروزی مبارزات کارگریست.قدرت ما کارگران درکارخانه است.درهمان جایی که شاهرگ حیاتی حکومت وسرمایه داران انگل درآنجاست.دراعتصاب وبستن شریان سود سرمایه داران وحکومت جنایتکارشان.
پیش بسوی برپایی مجامع عمومی منظم کارگری،پیش به سوی اعتصابات سیاسی وسرتاسری
زنده بادانقلاب کارگری
کامران پایدار
11/9/1402