کامران پایدار: اعتصاب نفتگران،گامی بزرگ بسوی پیروزی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از29خردادتاامروز17روزازاعتصابات سرتاسری وپرشورکارگران پیمانکاری بخشهای مختلف نفت وگازوحفاری وپتروشیمی صنعت نفت میگذرد.اعتصاب قدرتمند کارگران چون گردبادی تااعماق جامعه ملتهب ودراعتراض وعصیان رادرنوردیده است.زمین درزیرسم سرمایه داران وحکومت کارگزارشان،جنایتکاران ومفت خوران فاسدبدجوری داغ شده است.اعتصاب کارگران دربیش ازده استان،دربیش از70شرکت پیمانکاری وبنا به اخباربیش از60هزارازکارگران دربخشهای نفت وگازوپتروشیمی دراعتصاب به سرمی برند.

اعتصاب کارگران زحمتکش صنایع نفت درطی این17 روزازداخل کشورتااروپاوکاناداوعراق و...موردحمایت جهانی وداخلی بسیاری ازتشکلها وسندیکاهاو سازمانهای کارگری جهانی قرارگرفته است.درداخل کشورعلاوه بربسیاری ازتشکلهای کارگری بسیاری ازوکلاواقشاروبخشهای مختلف جامعه خصوصا خانواده های قربانیان وکشته شده های اعتراضات سالهای دیماه 96وآبان 98 بااعتصاب برحق کارگری اعلام همبستگی نموده ومبارزه واعتصاب کارگران نفت رابدرستی راهی درادامه مبارزات مردمی درسالهای96و98 دانسته وبا مبارزات کارگران اعتصابی اعلام همبستگی وهمراهی نموده اند.تاامروزفراخوان ورهبری وهدایت اعتصاب بعهده شورای سازماندهی اعتراضان کارگران پیمانکاری صنعت نفت بوده است.این شوراتاکنون با صدورچهاربیانه به حق درراس وسازمانده جنبش اعتصابی کارگران است.شورای سازماندهی مبارزات کارگران پیمانکاری نفت ودرعین حال اعتصاب قدرتمند اهداف روشن و بسیارمهم وبدیهی رادرپیش روی خود قرارداده که عمدتا خواست همه دیگربخشهای کارگری ایران است. این اعتصاب بانیروی شگرف ودگرگون سازخودهمچنان درپی تحقق خواسته های برحق وانسانی کارگران به پیش میتازد.بنابراعلام شورای ساماندهای مبارزات کارگران حقوق هیچ کارگری نباید کمتراز12میلیون تومان باشد. دستمزدهای کارگران بایدبه موقع وسروقت پرداخت شود.حق تشکل وتجمع واعتصاب ازجمله حقوق ابتدایی کارگران است که بایدازجانب سرمایه داران وحکومتشان به رسمیت شناخته شود.بساط سرکوب وجاسوسی وتفتیش مزدوران اطلاعاتی حراستی حکومت وفضای پادگانی مراکز کاروزیست کارگران باید برچیده شود.قراردادهای ضد کارگری سفید امضا،چندماهه وموقت که یوغ بردگی واستثماربیشترکارگران است بایستی برچیده شود.امنیت شغلی حق مسلم وابتدایی کارگران است.سونامی قدرت اعتصاب برزمین وزمان ودرهمه جا بسرعت برق وبادنفوذ کرده است.درهمان روزهای اول اعتصاب سران حکومت اسلامی به تکاپووتقلا افتادند. پاسدارزنگنه کارچاق کن ومتولی دلارهای نفتی وخون آلود حکومت دریک عقب نشینی حساب شده مزورانه گفت:ما تاهمین پایان تیرماه مشکل دستمزدهای کارگران رسمی را حل می کنیم وتا پایان ماه تیرتغییردرفیش حقوقی کارگران قابل روئیت خواهدبوداماما تعهدی دربرابرکارگران پیمانکاری نداریم؟!کارگران پیمانکاری بایدمشکلات خود رااز طریق قانون کاروازطریق شرکتهای پیمانکاریشان حل وفصل نمایند؟تلاش زنگنه درجهت اولاایجادشکاف واختلاف بین کارگران رسمی وپیمانکاریست.دومامی کوشد ازجوابگویی به کارگران پیمانکاری شانه خالی نموده وکارگران پیمانکاری رابه نخودسیاه حواله دهد.همزمان نمایندگان اسلامی سردرآخوراسطبل ولایت نیزبا دستپاچگی اعلام برگزاری جلسه فوری وویژه برای (دسیسه چینی و توطئه علیه کارگران) بررسی وحل مشکلات کارگران رااعلام نموده وباعوام فریبی وژستهای توخالی گفتند مشکل کارگران راحل می کنیم ؟ روباه بنفش آخوند روحانی هم درجایی بافراکنی ودروغگویی گفت:اعتصابات کارگران نفت تاثیری برتولیدوصادرات نفت وگازوپتروشیمی ها ندارد؟عجب !! پس لابد این کارگران تابه حال درمراکزگازونفت وپتروشیمی ها مفت خورده ومفت خوابیده اند؟!شایدرنج کاروخون وعرق جبین آخوندکهای هیچکاره وانگل است که درصنایع نفت دردمای60درجه استراج میکند،تولید می کند،پالایش میکند وثروتهای افسانه ای می آفریند؟؟البته همه این ادعاها ناشی ازضعف واستیصال حکومت دربحران ودرمانده است.قطعااین تمام ماجرا نیست.تلاشها وتقلاهای امنیتی وسرکوبگرانه حکومت برای شکست اعتصاب کارگران هم یقینا تا امروزدرکاروتلاش بوده که خوشبختانه تا این لحظه بی نتیجه بوده است.اخراج700نفرازکارگران شرکت نفت تهران،تهدیدبه اخراج کارگران،عدم پاسخگویی به خواستهای برحق هزاران کارگرزحمتکش پیمانی،تلاش برای شناسایی ومرعوب نمودن رهبران وفعالین کارگری،سیاست پروکاسیون تهدیدوتطمیع درمسیرایجاد شکاف واختلاف بین کارگران اعتصابی وبخشهای مختلف،دروغگویی ووعده های پوچ وبی اساس همیشگی،تلاش برای فرسایشی نمودن اعتصاب که شایدبالاخره کارگران اعتصابی خسته شده ازخرشیطان پیاده شده واعتصاب شکسته شود،فشارهای وحشیانه وغیر انسانی به کارگران برای تخلیه کمپ ها،ریختن آب تانکرها وقطعی برق ومحرومیت ازغدا وآب ...ازدیگر روشهای همیشگی میرغضب های حکومت اسلامی علیه کارگران رزمنده وبه جان آمده است.آخرین تقلاوترفند حکومت نیزظاهراملاقات پاسدارجلیلی دست راست خامنه ای وبرخی ازنزدیکان آخوند رییسی قاتل با به اصطلاح برخی از نمایندگان کمپین1400 بوده ودرطی این سناریوی ساختگی برای اتلاف وقت وایجاد خستگی وفرسوده نمودن کارگران وشکست اعتصاب کارگران اعتصابی راوعده داده اند تا پس از اینکه رییسی قاتل برتخت جنایت وخون نشست تازه حضرات شورای اسلامی تشکیل دهند؟؟! تا کارگران عاصی وبه جان آمده به خواسته هایشان برسند! البته درزیرسایه عبای رهبرمعظم ودستیارقاتلش.البته این ترفند آخری به سنگ خورده وچیزی جزاستیصال ودرماندگی ونهایت حماقت وکودنی سران حکومت اسلامی نیست.البته حضرات جواب دندان شکنی ازجانب شورای سازماندهی اعتراضات واعتصابات نفتگران دریافت نموده اند.شورای سازماندهی مبارزات نفتگران دراطلاعیه شماره4خودباصراحت گفته است خواست ماتشکیل شورای اسلامی نیست ودرعین حال براعتصاب ومبارزه تا تحقق خواسته های کارگران خصوصا دستمزدهای 12میلیونی تاکید گذارده است.علیرغم تمام دسیسه ها وتوطئه ها وتشبثات جنایتکارانه و سودجویانه43ساله حکومت اسلامی درصنایع کلیدی نفت وگازو پتروشیمی با شقه شقه کردن کارگران وتقسیم بندی کارگران به روزمزد،کنتراتی،پیمانکاری ورسمی و... و اعمال فضای سرکوب وسانسوروخفقان پادگانی حکومت کوشیده است تا این مراکز جزیره امن بدور ازهرگونه اغتشاش،اعتراض واعتصاب ومبارزه کارگری باقی بماند.تا تولیدثروت ودلارهای نفتی برای حضرات وسرمایه داران درمخاطره نباشدوگره کورنشود.اماحقایق امروزگواه چیزدیگریست.اعتصاب17 روزه اخیرکارگران دردوره 43ساله حکومت اوباش اسلامی کاملا بیسابقه وبی مانند است.اعتصابی بااین گستردگی وعظمت واقعا تمام نگاهها رابه سوی خود برگردانده است.گستردگی وعظمت این اعتصاب کارگری ازسران ریزودرشت تا انواع نیروهای اپوزیسیون بورژوازی پروغرب را به جلزو ولزوحرکت درآورده است.چندروزپیش هم شاهزاده پهلوی ناله و سگ زوزه هایی کرده بود تا مباداازغافله جا بماند.تمام تریبونهای همیشه بیشرف وقلم به مزد بورژوازی ازایران انترنشنال تابی بی سی و... دیگران هم به خط شده اند که بخش کوچکی ازواقعیت اعتصاب نفتگران رااعتراف نموده تاهمه واقعیت راماستمالی ولاپوشانی نمایند.تلاش نیروهای کمپ بورژوازی عمدتا محدودنمودن خواست کارگران به20روزکارو10روزمرخصی وریختن آب دررادیکالیسم کارگری وحذف دیگرخواسته های کارگران اعتصابی است.تلاش این کمپ موج سواری واستفاده ابزاری درجهت اهداف بخشهای دیگری ازبورژوازیست.آب درهاون میکوبند.اما درصف وکمپ کارگران وزحمتکشان وآحاد دهها میلیونی انسانهای محروم وزجرکشیده حال وهوای اعتصاب کارگری ونفتگران چیزدیگریست.بیراه نگفته اند که درپس هراعتصاب کارگری اشتهای یک انقلاب کارگری نهفته است!این روزها حکومت جوروجنایت وحوش اسلامی سرمایه داران چندان حال وروزخوشی ندارد.زارونزاردرمانده وزمینگروعاجزدربحران مانده است.بحران مشروعیت واجتماعی،بحران سیاسی و فرهنگی و مذهبی وسیاسی،انزوای داخلی و خارجی و ...مهمتر ازهمه مدل اقتصادی فروپاشیده وگسیخته نامتعارف، سیستم حاکمیت اسلام سیاسی دردنیای گلوبال ویکپارچه امروزسرمایه داریست.انزواودرخودرفتگی وبن بست ها ی چاره ناپذیراقتصادی که ناشی ازماهیت اسلام سیاسی وناکارآمدی اسلامیستی وفساد سیستمانیک ماشین جنایت و سرکوب حکومتی،طردازبازار جهانی سود وسرمایه است.این روزها دیگر کفگیر سرکوب عریان وکارگرارزان وخاموش به ته دیگ خورده است.آخرین نفسهای حکومت نامتعارف اسلامی به شماره افتاده است.43سال است که باندهای مافیایی و فاشیست گانگستراسلامی زندگی وحیات وممات یک جامعه 85 میلیونی رابه گروگان گرفته اند.فقروبیکاری،گرانی وتورم،سرکوب وسانسور،اعدام وزندان وشکنجه و شلاق وخرافات،حاشیه نشینی،کارتن خوابی وگورخوابی،تن فروشی وبیماری ،بیحقوقی زن ،کودکان کارفساد ودزدی سیستماتیک باندهای حکومتی وهزارو یک بلای دیگر کم بود که بیماری کرونا ومرگ ومیرومصایب بیشمارش بعلت بی کفایتی وفساد حکومتی ونبودن واکسن ودرمان ودارووخدمات وامکانات پزشکی زندگی کارگران وزحمتکشان رادرکام فقر وبیماری ومرگ ونابودی فروبرده است.این روزهاحکومت درکناربسیج وسپاه واطلاعات وچماق بدستان و...ازبیماری کرونا نیزبرای مرعوب نمودن مبارزات جاری کارگران وزحمتکشان بهره جویی می کند.این حکومت بطورجنایتکارانه وآگاهانه عامدا مانع واکسیناسیون ودرمان بیماری کروناست.درایران فلاکت زده مردم حتی برای خوراک ونان ونیازهای حیاتی روزانه درمانده شده اند.برای مردم تهیه گوشت،مرغ،روغن،سویا،رب گوجه،شکر،تن ماهی و...کابوس شده است.درسرتاسرایران بعلت فرسودگی وناکارآمدی سیستمهای مولد برق ازیک طرف وازطرف دیگر استخراج رمز ارزبیت کویین توسط سران حکومت با همدستی شرکتهای چینی و همچنین صدور برق به عراق وکشورهای مجاورخاموشی وقطعی های مکرربرق بخشی اززندگی زجرآورهمگانی شده است.بحران آب ونابودی محیط زیست همه جارافراگرفته است.آب نیست وبسیاری ازمرم وکارگران وزحمتکشان درهمه جا با کمبود وقطعی های مکررآب درگیرند.همین امروزرییس وزارت نیروگفته است حالا تا کوپنی شدن آب مقداری فاصله داریم!؟وقاحت وبیشرمی تا کجا؟ قفسه فروشگاهها ومغازه ها خالی است اگراجناسی هم باشد چندین برابرقیمتهای واقعی.بیمارستانها مملو ازبیماران سرگردان کرونایی است که نه پولی دارندونه دارویی موجودبرای درمان.پاندومی کرونا بیداد می کنند.یک جامعه فقرزده ،محروم،سرکوب شده ،بیحقوق شده درهمه عرصه های ابتدایی زندگی ودرعین حال درگیر بیماری کشنده و مرگبارکرونا!این تنها بخش کوچکی ازحاکمیت فساد وجنایت اسلامی سرمایه داران است .همه اینها بخش کوچکی ازکارنامه 43 سال حاکمیت ننگ وکثافت سرمایه داری با روکش اسلامی است.اما این تمام ماجرا نیست.درعین حال که حکومت وبالایی ها وهمه باندهای متفرقه اش پاره پاره شده اند درشرایطی که بی کفایتی وفسادودزدی به همراه بحرانها وبن بستی علاج ناپذیرو فلج کامل اقتصادی سراپای حکومت رافراگرفته است درحالیکه دیگراین حکومت درمانده ومنفعل وازهم پاشیده حتی قادربه تامین بدیهی ترین نیازها ومایحتاج روزانه زندگی مردم نیست.این جامعه عاصی وبه جان آمده و تشنه آزادی وبرابری وسکولاریسم ومدرنیسم و... میرود تا تحت رهبری جنبش کارگری با پرچم سرخ کارگران هفت تپه،نفتگران،فولاد،هپکو،خودروسازیهاو...باجانیان حاکم تعیین تکلیف نماید.این روزها درجای جای جامعه،دراعماق،درآنجا که قلب زندگی درتپش است نگاهها وامیدها به پرچم سرخ راه حل کارگری دوخته شده است.هرروزه ما شاهد دهها ودهها اعتصاب واعتراض وتجمع همگانی برعلیه حکومت فسادوجنایت اسلامی هستیم.اعتصاب ومبارزات شورانگیزوقهرمانانه کارگران ازهفت تپه تا نفت وفولادودیگرمراکزکارگری برای زنان وجوانان،برای تمامی بخشها ولایه های مبارزجامعه امیدوپرچم رهایی است.همگان بخوبی دریافته اندومیدانندکه کارگران می توانند.تاکیدبرمجامع عمومی،تاکیدبرشوراها،تاکیدبرتشکیل صندوقهای اعتصاب،تاکیدبرتشکل واتحادسرتاسری،تاکیدبرتشکیل کمیته های محلات،تاکیدبررادیکالیسم وصف مستقل کارگری وپرهیزازهرگونه پروکاسیون وعوام فریبی حکومت وسرمایه داران،پرچم سرخ جنبش کارگریست.تاهمینجااعتصاب نفتگران گامهای بزرگ وبرگشت ناپذیری به جلو،به سوی پیروزی برداشه است.
رفقای کارگر!
اعتصاب شکوهمندوغرورآفرین شمامارش انقلاب کارگری،سرودزندگی ونوید بخش آزادی وبرابری ورهایی انسان است.پیروزباد.
زنده بادانقلاب کارگری
کامران پایدار
17/4/1400