اعتصاب سراسری کارگران نفت وگاز وپتروشیمی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نگاهی به اعتصاب سراسری کارگران نفت وگاز وپتروشیمی در ایران: در تریبون کارگری این هفته ، علی دماوندی با ستار رحمانی ،علیرضا نوایی و ایوب رحمانی در باره اعتصاب گسترده کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، خواستها ومطالبات آنها، سازماندهی سراسری این اعتصاب در جغرافیای پراکنده وفضا ی امنیتی حاکم بر این مناطق ، سیاست دولت روحانی و جریانات حکومتی در این باره ، سیاست سرکوب و وعده ، رابطه ی کارگران رسمی و قراردادی وچشم اندازهای این حرکت و ارزیابی ازآن گفتگو کرده است.