بازگویی گزارشات روزانه دادگاه حمید نوری با حضور نویسنده کتاب بهرام رحمانی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times


نجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه گوتنبرگ‌(سوئد)  با همکاری آ.ب.اف برگزار می‌کند!  بازگویی گزارشات روزانه دادگاه حمید نوری با حضور نویسنده کتاب بهرام رحمانی  زمان: جمعه بیست و ششم‌(۲۶) مه ساعت ۲۱ تا ۱۸  مکان: سالن هاگابیون بعد از میدان یرن توریت، اسپورهای ۶ و۱ برگزار کننده‌گان: کتاب اندیشه و آ. ب. اف