لندن: گزارش کوتاهی از تظاهرات علیه اعدام های اخیر در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در چارچوب اعتراضات بزرگ سراسری در خارج کشور علیه اعدام 3 جوان مبارز در اصفهان یعنی زنده یادان مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی و علیه ماشین اعدام و کشتار جمهوری اسلامی، امروز شنبه 20 می 2023، در شهر لندن نیز تظاهراتی در میدان ترافلگار اسکوئر برگزارشد. در این تظاهرات که توسط نیروهای چپ و سوسیالیست سازماندهی شده بود، تعداد زیادی از ایرانیان مبارز و فعالین چپ و کمونیست شرکت کرده بودند و پرچمها و شعارهای سرخ آنها محل تظاهرات را پوشش داده بود.

در طول حرکت شعارهای زیادی به زبانهای انگلیسی و فارسی سر داده شد که از زمره آنها "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر حکومت بچه کش"،"مرگ بر حکومت اعدامی"، "اعدامها باید متوقف شوند"، زندانی سیاسی، کارگر زندانی، آزاد باید گردد"، "به سرکوب و قربانی کردن زنان باید پایان داده شود"، "انقلاب تنها راه است"، "زنده باد انقلاب ، زنده باد سوسیالیسم"، "زنده باد همبستگی بین‌المللی" و ... بودند. همچنین در سخنرانی های مختلفی ضمن اطلاع رسانی در مورد دامنه و دلایل اعدامهای اخیر، بر ضرورت رساندن صدای توده های تحت ستم ایران به افکار عمومی و حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران علیه رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی تاکید شد و سیاست مزورانه محکوم کردن در حرف و حمایت در عمل از سوی دول امپریالیستی غرب نسبت به رژیم ضد خلقی حاکم بر ایران افشاء شد.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان از زمره نیروهای شرکت کننده در این حرکت بودند و رفقا تعداد زیادی اعلامیه های افشاگرانه علیه رژیم جمهوری اسلامی و اربابان امپریالیستش در میان جمعیت پخش کردند. این تظاهرات از ساعت یک بعد ازظهر آغاز و در ساعت 3 به پایان رسید.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
20 می 2023