خالد حاج محمدی: در مورد هفته حكمت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 به كمیته ها، كادرها،اعضا و دوستداران حزب حكمتیست (خط رسمی) رفقای عزیز!  هفته حكمت (۴ تا ۱۱ ژوئن) نزدیك است. حزب ما، همراه با همه دوستداران حکمت، هر ساله برای معرفی منصور حكمت، آثار و سیاستهای او، برای آشانی بیشتر با رگه فكری معینی كه در تاریخ سیاسی ایران و جهان در دوره خود كمونیسم ماركس و لنین را نمایندگی كرد، و برای آشانی هر چه بیشتر كارگران، نسل جوان و مردم تشنه آزادی و برابری با تئوری های حكمت و تاریخی از جدال و تلاش او، یك هفته را اختصاص داده است.

هدف از این هفته معرفی حكمت و سیاستهای كمونیستی او در ابعدا اجتماعی و از زبان خود حكمت است.
بی تردید تلاش برای معرفی حكمت و آشنا كردن تعداد هر چه بیشتری از كمونیستها، از كارگران و از زن و جوان و مردم تشنه آزادی و برابری، با تئوریها و سیاستهای حکمت در این دوره از هر دوره بیشتر است. در ایندوره تحولات عظیمی در حال اتفاق افتادن است. بورژوازی در سطح جهانی با بن بستهایی روبرو است، نارضایتی از این سیستم و اعتراض به آن به اوج خود رسیده است. سیستم كاپیتالیستی هیچگاه جواب توقع طبقه كارگر و مردم محروم را نداده و با آزادی و رفاه و امنیت آنان در تناقض بوده است، اما این تناقض امروز به نقطه اوج خود رسیده است. در جهان شبح بازگشت به ماركس، به كمون پاریس و به انقلاب سوسیالیستی اكتبر و به رهبر آن لنین، به عنوان تنها جواب برای رهایی واقعی بشریت در گشت و گذار است.
در این ایران یك دهه است با اعتصابات كارگری و اعتراضات و تجمعات هر روزه آنها و اقشار محروم برای رفاه و آزادی و برابری روبرو هستیم. ماههای گذشته وسیعترین اعتراضات آزادیخواهانه در ایران اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی را به پرتگاه نزدیك كرد. كمونیسم در این جامعه و نقش و تاثیر آن مشهود است. نسل جوان پرولتاریای صنعتی ایران اگر به كمونیسم ماركس و كمونیسم حكمت آشنا و مسلح شود، اگر این نسل به تاریخ جنبش خود كه منصور حكمت تا آخرین لحظه حیات خود پرچمدار و رهبر آن در همه زمینه ها سیاست ایدئولوژیك، تئوری و پراتیك و.. بود، آشنا و مسلح شود، جنبش برابری طلبانه طبقه كارگر در این جامعه یك قدم بزرگ به رهایی سوسیالیستی نزدیك شده است. آشنایی با تاریخ جدالهای طبقاتی و ماركسیستی از زبان كسی كه در دوره معاصر ماركسیسم را تمام قد نمایندگی كرد و جواب پروبلماتیك های دوره خود و نیازهای جنبش طبقاتی ما را در همه تندپیچهای مبارزه سیاسی در سطح جهان داد، یك نیاز جنبش ما چه در سطح جهان و چه در ایران است.
ضرورت معرفی منصور حكمت و آشنا كردن توده كارگران و نسل جوان این طبقه و كمونیستها و آزادیخواهان دوره ما، وصل آنها با جنبش سوسیالیستی ماركس و امتداد و پیوستگی آن تا دوره معاصر است.
بی تردید هفته حكمت فقط متعلق به حزب ما نیست. این هفته مطلقا متعلق به همه كمونیستها، به همه دوستداران حكمت در سراسر جهان است. به این اعتبار این هفته قرار نیست مناسبتی باشد كه به نام حكمت حزب حكمتیست (خط رسمی) و سیاستهای آنرا تبلیغ كرد. در این هفته قرار نیست با اتكا به مباحثات حكمت تلاش كرد حزب خود ما و تفاوتهای آنرا با دیگر احزاب مدعی كمونیسم بیان كرد. این هفته برای نقد هیچ جریانی، اثبات هیچ ادعایی از جانب حزب ما و تقابل با دیگران نیست، بلكه قرار است خود حكمت و سیاست و كمونیسمی كه او معرف و نماینده آن بود، معرفی و شناخته شود.
اینجا من به همه این رفقا فراخوان میدهم كه به هر شكلی كه میتوانند و خود مناسب میدانند، در شناساندن و معرفی حكمت و سیاست و مباحثات ماركسیستی او بكوشند. جنبش ما به حكمت، به تئوری ها و سیاستهای او نیاز دارد. بی تردید هر جنبشی چه راست و چه چپ یاد رهبران، ایدئولوگها و سیاستمداران خود را گرامی میدارد. معرفی حكمت برای ما نه تنها گرامیداشت یاد مهمترین ماركسیست و رهبر جنبش كمونیستی طبقه كارگر در دوره ما است، بعلاوه تلاشی است برای آشنایی كمونیستهای دوره ما با تاریخ جنبش خود در دوره معاصر و از زبان مهمترین رهبری آن برای پیشروی جنبش سوسیالیستی در همین دوره. آشنایی با حكمت و مباحثات او، آشنایی با ماركسیسم و كمونیسم در دوره معاصر است.
همه كمیته های حزبی، كادرها و فعالین و اعضا و دوستدارن حزب را فرامیخوانیم كه برنامه های خود را برای هفته حكمت روشن و اقدامات خود را به اطلاع رهبری حزب برسانند. هر كمیته حزبی، هر كادر و عضوی از حزب در هر كجای دنیا زندگی میكند، میتواند و ضروری است در محل كار و زندگی خود و با ابتكارات مختلف اقداماتی را در دستور خود بگذارد.
طبیعتا در ایران و با حاكمیت جمهوری اسلامی و فضای سركوب، آنچنانكه شایسته منصور حكمت است نمیتوان سمینارهای توده ای وسیع كارگری، سیاسی، تئوری و... گذاشت. اگر جمهوری اسلامی نبود در هفته حكمت و مراسمهای آن میتوانست هزاران كارگر كمونیست و انقلابی، زن و مرد و جوان آزادیخواه و... جمع شوند و بر سر دستاوردهای كمونیسم در دوره ما و نقش برجسته منصور حكمت صحبت كنند. اما علیرغم این معضل میتوان به انواع و اشكال شیوه ها و با ابتكارات مختلف برنامه هایی را در دستور گذاشت و منصور حكمت را در ابعاد وسیع معرفی و شناساند.
حزب ما در خارج كشور طبیعتا برنامه های علنی خواهد گذاشت و از همه علاقمندان و دوستداران حكمت دعوت میكنیم در این برنامه های شركت كنند، از همه دعوت میكنیم هر جا كه هستند برای شناساندن حكمت و معرفی وسیع او بكوشند.
در خاتمه علاوه بر تشكیلاتهای حزب و كادر و اعضا حزب حكمتیست (خط رسمی) همه كمونیستها، همه كارگران كمونیست و همه علاقمندان و دوستاران حكمت را به بازخوانی حكمت، به شناخت او و به شناساندن و معرفی او در ابعداد وسیع فرامیخوانیم.
خالد حاج محمدی
۱۰ مه ۲۰۲۳
https://hekmatist.com/fa/etelaeye/230511k