نه به جهان میلیتاریستی، نه به جنگ!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پس از چند ماه تبلیغات جنگی و تحریکات نظامی روسیه و ناتو و بر طبل جنگ کوبیدن میدیای رسمی بورژوایی، با حمله روسیه به اوکراین هراسی که چند ماه بر زندگی مردم در سرتاسر جهان سایه انداخته بود، به واقعیت پیوست. برخلاف تبلیغات و میدیای رسمی و دول بورژوایی، جهان با خطر جنگ جهانی سوم و یا بازگشت به دوره جنگ سرد روبرو نیست. اینبار قرار است مردم اوکراین، در کنار مردم عراق، افغانستان، سوریه، یمن، لیبی و .... هزینه تسویه حساب قدرتهای جهانی را با خانه خرابی، آوارگی و ..... بدهند و قربانی تقابل این قدرتها برای تقسیم مجدد جهان و تعیین حیطه های نفوذ خود شوند.

این حمله سر آغاز ورود جهان به دور جدیدی از تقابلها و کشمکشها، یارگیری ها و قطبندی ها است. دوره ای كه چین و روسیه به عنوان یك قطب بزرگ اقتصادی در مقابل تعرضات نظامی و میلیتاریسم ناتو بعنوان یک قدرت نظامی و میلیتاریستی عرض اندام میکنند و در کنار امریکا و ناتو، میلیتاریسم عریان و دخالت و حمله نظامی را بعنوان سیاست رسمی در تعیین تکلیف این کشمکها در پیش گرفته اند. دوره ای که دیگر رژیم چینج، میلیتاریسم عریان، حمله نظامی و اشغال برای حل و فصل کشمشها و یا برای زهر چشم گرفتن از متحدین رقبای خود، در انحصار امریکا و ناتو نیست! روسیه با حمله به اوکراین بر پیکر بی رمق و ایزوله شده میلیتاریسم روحی تازه دمید. اعلام رسمی و بی پرده "نیاز به دولتی پرو روسیه در اوکراین"، تکرار بهانه هایی چون "خطر اوکراین هسته ای" برای "امنیت جهان"، كه چند دهه است توسط غرب به سركردگی آمریكا انجام میگیرد، احیا مشروعیت دادن به سیاستهای شکست خورده و ارتجاعی است که بشریت متمدن سالها است در مقابل آن صف بسته، ایستاده و آنرا عقب رانده است.
حمله روسیه به اوکراین و احیا میلیتاریسم و قلدری نظامی اینبار از جانب روسیه تاثیرات جدی بر فضای نا امن در جهان، قطب بندی و یارگیری های نظامی میان ناتو و قطب روسیه- چین، بر صفبندی نیروهای سیاسی و بالاخره بر رشد میلیتاریسم و گرم کردن تنور تبلیغات جنگی در جهان خواهد داشت. هنوز دو روز از این حمله نگذشته بود که مسابقه تسلیحاتی در جهان آغاز شد. بودجه تسلیحاتی دولتهای بورژوایی چند برابر شده و تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای در دستور دول بورژوایی مانند بلاروس قرار گرفته است.
قطبهای جهانی تمام تلاش خود را برای بیشترین استفاده از کابوس و جهنمی که برای مردم اوکراین ایجاد شده است میکنند. روسیه از این حمله و از ناتوانی ناتو از دخالت در این بحران، بیشترین استفاده را برای زهرچشم گرفتن از کشورهای اروپای شرقی متحد امریکا میکند، امریکا در مقابل تلاش میکند مطلوبیت از دست رفته ناتو را با "خطر روسیه هسته ای" احیا کرده و در مقابل مقاومت دول اروپایی هژمونی نظامی خود را اساسا بر اتحادیه اروپا حفظ کند. تلاش در گسترش فضای نا امن، در دامن زدن به ناسیونالیسم روسی، امریکایی، اروپایی و یا اوکرائینی که امروز میدیای دست راستی آنرا در بوق و کرنا میکند تاثیرات مخرب خود را بر فضای سیاسی و اجتماعی جهان خواهد گذاشت.

امروز طبقه کارگر و مردم آزادیخواه جهان که از جنگ، میلیتاریسم و توحش قدرتهای جهانی به تنگ آمده اند، به این جنگ و میلیتاریستی کردن جهان نه میگویند! ما بعنوان احزاب کمونیستی کارگری در خاورمیانه، در کنار طبقه کارگر جهانی برای کوتاه کردن دست قدرتهای ارتجاعی از زندگی بشریت، دولتهای تا دندان مسلحی که در یک چشم بر هم زدن میتوانند زندگی میلیونها انسان را با خطر مرگ و نابودی روبرو کنند، ایستاده ایم. جهان بدون قدرتهایی که خود منشا نا امنی و مسبب همه جنایات علیه بشریت اند، جهانی امن تر و انسانی تر است.
پایان دادن به این توحش، کوتاه کردن دست پوتین ها، بایدن ها و مکرون ها از زندگی بشریت متمدن، امن کردن جهان و تضمین یک زندگی بدون جنگ و خونریزی و کشتار و نسل کشی کار ما و طبقه کارگر جهانی و جنبشهای آزادیخواهانه و اجتماعی در جهان است.

حزب کمونیست کارگری عراق
حزب حکمتیست (خط رسمی)
حزب کمونیست کارگری کردستان
۱ مارس ۲۰۲۲

به رهبران و فعالین كمونیست طبقه كارگر
رفقای عزیز
همانطور که مطلع هستید ما در آستانه برگزاری كنگره دهم حزب حكمتیست (خط رسمی) هستیم. كنگره دهم حزب در شرایطی برگزار میشود كه جامعه ایران وارد دوره ای تعیین كننده شده است. دوره ای كه طبقه كارگر و كمونیستهای این طبقه و حزب ما، بعد از چهار دهه تلاش و مبارزه علیه یكی از هارترین و ارتجاعی ترین حاكمیتهای دوره معاصر، بعد از چهار دهه جدال و جنگ و كشمكش در عرصه های مختلف مبارزه طبقاتی توانسته ایم آرزو و امیال این طبقه و مردم محروم جامعه را با نقش و اهداف خود گره بزنیم و روزنه ای از امید به تحولی انقلابی و سوسیالیستی بر دوش و به رهبری طبقه كارگر و كمونیستهای این طبقه باز كنیم. مبارزات سالهای اخیر، اعتصابات و اعتراضات كارگری در این دوره، بر افراشته شدن پرچم جنبش شورایی در جنبش كارگری و اعمال اراده مستقیم از كانال شوراها به عنوان ارگان حاكمیت در سرنوشت جامعه همراه اعتراض اقشار زحمتكش در این جامعه از معلم و بازنشسته تا پرستار و نسل جوان تحصیل كرده طبقه كارگر در دانشگاهها تا اعتراض هر روزه زنان و ... برای آزادی و برابری و جامعه انسانی، همگی مهر این امید به رهایی را بر خود دارد.
بی دلیل نیست که به هر درجه وزن طبقه و جنبش ما در جامعه بیشتر میشود، هر درجه امید به كمونیستها و نقش آن در تحولات ایران برجسته تر میشود، به هر میزان نقش كمونیستهای طبقه كارگر در اعتراضات امروز و سمت و سو دادن به آن بیشتر رویت پیدا میكند و به هر میزان كه جنبش كمونیستی ما جاپایی باز میكند، نفرت از این جنبش و در راس آن نفرت از حزب ما، تبلیغات بورژوازی برای ترساندن جامعه از دست زدن به تغییرات بنیادی و انقلاب و ناممكن بودن تحولی سوسیالیستی افزایش می یابد. این حقیقت در اظهار نظر بالاترین مقامات جمهوری اسلامی و استراتژیست های آنها و در جدال احزاب و جنبشهای راست و ناسیونالیستی در جامعه ایران امری عیان و مسجل است.
اكنون دوست و دشمن از عروج طبقه كارگر و نقش كمونیستهای آن در سیاست ایران و در تحولات آتی میگویند. اكنون همه محافل و اتاقهای فكری بورژوازی از پدیده ای و از "خطری" سخن میگوید كه عروج كمونیسم طبقه كارگر و نقشی كه سوسیالیستهای این طبقه میتوانند ایفا كنند. "خطری" كه میتواند آینده و سرنوشت نظام كاپیتالیستی در یكی از مهمترین كشورهای صنعتی خاورمیانه را رقم بزند و تاثیرات منطقه ای و فرا منطقه ای عمیقی خواهد داشت.
حزب ما به این حقایق اگاه است و با چشمان باز به آن نگاه كرده و تلاش میكند در بالاترین ارگان تصمیم گیرنده خود، مهمترین وظایف این دوره و چگونگی تضمین پیروزی طبقه كارگر و كمونیسم در این تحولات، موانع و مشكلات این مسیر، چالش هایی كه با آن روبرو خواهیم شد و نهایتا نقشه آگاهانه ما برای پیشروی و پیروزی را مورد بحث قرار دهد و تصمیم بگیرد.

رفقای عزیز
ما تلاش میكنیم در کنگره دهم حزب با علم به نقاط قدرت و ضعف جنبش و صف خود، رفع نقاط ضعف و تعمیق نقاط قدرت آن، تبدیل این صف به قوی ترین و قابل دسترس ترین نیرو در صحنه سیاسی ایران، قابل دسترس و قابل انتخاب کردن آن در ابعادی میلیونی، مهیا کردن شرایط برای قدرتگیری طبقه کارگر را اولویت جدی ما در این دوره قرار دهیم.
كنگره حزب ما متعلق به كل این صف است. ما به یك جنبش طبقاتی واحد تعلق داریم و برای تحقق یك امر و آنهم سرنگونی جمهوری اسلامی به رهبری طبقه كارگر و در راس آن كمونیستهای آن تلاش میكنیم، و تلاش میكنیم در این پروسه نیروی جنبش خود را برای انقلاب سوسیالیستی آماده و جامعه و تحولات ایران را به سوی این انقلاب سوق دهیم. ما عمیقا معتقدیم که طبقه ما و در راس آن صف وسیع کارگران کمونیست و سوسیالیست و حزب ما قادر به متحقق کردن این واقعیت هستیم، اگر آگاهانه و متحدانه در این راه قدم بگذاریم!
نه سرکوب و استبداد و نه فاصله جغرافیایی هیچگاه نتوانسته اند در تلاش مشترک ما برای دستیابی به اهداف انسانی و رادیکال ما خللی وارد کنند. هیچ دیوار چینی قادر نیست این حزب و فعالین كمونیست در جامعه ایران، فعالین كمونیست در طبقه كارگر، فعالین جنبش حق زن، معلمان و نسل جوان و اقشار ستمدیده جامعه را از هم جدا کند. از اینرو شما را به دخالت در مباحث كنگره دهم حزب، به مسائلی که رفقای کمونیست شما در این مجمع به آن می پردازند، به سهیم شدن در کنگره ای که متعلق به همه كمونیستهای طبقه كارگر در ایران است، دعوت میکنیم. ما از هر نوع دخالتگری شما، تلاش شما برای تاثیر گزاری بر این كنگره در خدمت تقویت جنبش كمونیستی و كارگری و در جهت پیشروی جنبش مان نهایت استقبال را میکنیم.
صمیمانه دست همه شما را برای دخالت در سرنوشت این كنگره و این حزب به عنوان بخش تحزب یافته یك جنبش بزرگ اجتماعی می فشاریم.

کمیته رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱ مارس ۲۰۲۲