کارگران در ایران شایسته حمایت وسیع ما و همه کارگران در کردستان اند!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 رفقای کارگر در مراکز صنعت نفت و فولاد و آهن و پتروشیمی و تمامی کارخانه های دیگر در شهرهای ایران، ما سردبیر و کارکنان نشریه "صدای کارگر" و دبیر تشکل کارگران ساختمانسازی در کردستان بعنوان بخشی از فعالین کارگری در کردستان عراق از اعتصاب و مبارزات شما برای تحقق اضافه کردن دستمزد کاملا حمایت کرده و از راهی دور دست تلاشگرانه تان را میفشاریم.  رفقا! بدون تردید اعتصابات پی درپی شما، در شرایط و زمانیکه کارگران در سرتاسر جهان بسوی برگزاری روز اول ماه مه پیش میرویم، نوری تابان و امیدبخش و همچنین حاوی آموزه ای ارزشمند برای ما در مبارزه مان برای بهتر کردن شرایط کار و زندگی کارگران در کردستان است.

بویژه، میزان و وسعت اتحاد و همبستگی صف مبارزاتی ای که کارگران حول تحقق اضافه دستمزد و خنثی کردن تصمیم شورای عالی كار جمهوری اسلامی در اینمورد که بسود و درجهت تامین منافع سرمایه داران و کمپانیهای دست اندرکار گرفته است، این حقیقت را باری دیگر نمایان میکند که نیروی طبقه کارگر در اتحاد و متشکل بودن نهفته است. نیرویی که نه تنها توان متحقق کردن و بدست آوردن خواسته های کارگران در آن نهفته، بلکه جامعه را بسوی تحقق تغییراتی بنیادی رهبری کرده و به ستون محکمی جهت براه انداختن انقلابی اجتماعی و هدایت تمامی توده های ستمدیده و اعتراضات توده ای بسوی این انقلاب تبدیل شود. بی دلیل نیست که سلسله اعتصابات شما همزمان که خواب صاحبکار و حاکمان فعلی در ایران را بهم زده، همزمان امیدی بزرگ در درون قلبها و صفوف بخشهای دیگر طبقه کارگر و نیز بخشهای وسیع مردم ناراضی دمیده، ما را امیدوارتر و خوشبین تر کرده است. ما کنارتان ایستاده ایم و خود را همسرنوشت و حامی شما و تلاشهایتان میدانیم و تلاش میکنیم در صفوف کارگران در کردستان عراق روح همبستگی و همسرنوشتی با کارگران در ایران و مبارزاتشان را هرچه بیشتر دامن بزنیم.
پیروز باد اعتصابات کارگری در شهرهای ایران
زنده باد اتحاد کارگری
زنده و پایدار باد صفوف متحد و همبسته بخشهای طبقه کارگر
مهدی رسول، سردبیر نشریه "صدای کارگر"
مصطفی محمود، دبیر تشکل کارگران ساختمانسازی
جمعی از فعالین کارگری در کردستان عراق
۲۷ آوریل ۲۰۲۳
* این متن را رفیق بهزاد یونسی از كردی به فارسی ترجمه كرده است
https://hekmatist.com/fa/entesharat/articles-all/230504e