از هیئت مرگ تا هیئت دولت، کمپین ۴ ساله و جنبش کارگری

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

از هیئت مرگ تا هیئت دولت، کمپین ۴ ساله و جنبش کارگری ـ چهارمین برنامه زیر ذره بین با علیرضا نوایی، فعال کارگری در رابطه با کمپین انتخاباتی رئیسی؛ حضور بعضی از کارگران در ستاد تبلیغی او؛ جنبش کارگری و انتخابات؛ نقش فعالین کارگری در این راستا.

https://www.youtube.com/watch?v=88aHVGPefKY&t=15s