تمکین دولت بلژیک به گروگانگیری جمهوری اسلامی شرم آور و محکوم است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز دولت بلژیک دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی، اسدالله اسدی را که به ٢٠ سال حبس محکوم شده بود، پس از ۵ سال از زندان آزاد کرد و به ایران فرستاد. جمهوری اسلامی هم اولیویه وندکاستیل فعال پناهندگی شهروند بلژیکی که بیش از ١٥ ماه به گروگان گرفته و به بند کشیده بود را رها کرد. بی شک رهایی هر انسانی از سیاهچال های جمهوری اسلامی مایه خوشحالی است اما دولت بلژیک و متحدان اروپایی اش این وجه انساندوستانه را دستمایه توجیه و پیشبرد سیاستی کثیف و غیر انسانی قرار داده اند که همانا مماشات و معامله با جمهوری اسلامی است.

سیاست باج دادن به رژیم آدمکش حاکم بر ایران تنها به جری تر شدن این آدمخواران نه فقط در کشتار مردم ایران بلکه گروگان گیری های بیشتر از شهروندان کشورهای اروپا منجر خواهد شد.
نتیجه عملی این رفتار ریاکارانه و شرم آور دولت بلژیک جز تایید حکومت رو به سقوط جمهوری اسلامی و ادامه کشتار و زندان و به گروگان گرفتن انسانهای بیشتری نخواهد بود. اما پیامد این سیاست شرم آور دولت بلژیک هر چه باشد، حرف آخر را انقلاب مردم ایران خواهند زد. جمهوری اسلامی تحت فشار انقلاب مردم در حال فروپاشی است و این نوع گروکشی ها و معاملات با دولتها نه تنها از جانیان حاکم بر ایران دردی دوا نخواهد کرد بلکه بر خشم و اعتراض مردم ایران و جهان علیه جمهوری اسلامی و دولتهای سازشکار با این حکومت خواهد افزود.
مردم ایران این سیاست دولت بلژیک را شدیدا محکوم میکنند و از دولتها میخواهند روابط خود را با جانیان حاکم بر ایرن قطع کنند. تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی، باج گیری های آن، و معامله و مماشات با آن، اعمال فشار بیشتر و به انزوا راندن هرچه بیشتر این رژیم در مجامع بین المللی و حمایت گسترده از مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم است.
مردم ایران با تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و با گسترش مبارزات خود شر جمهوری اسلامی را نه فقط از سر خود که از سر شهروندان جهان کم خواهند کرد!

حزب کمونیست کارگری ایران
۵ خرداد ۱۴۰۲، ۲۶ مه ۲۰۲