پیام حزب کمونیست کارگری - حکمتیست به زنان مبارز و مردم آزادیخواه افغانستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مرگ بر طالبان، چه در کابل چه تهران! یک سیاست محوری حزب کمونیست کارگری – حکمتیست همبستگی عمیق با مبارزه زنان مبارز و پیشرو افغانستان است که شجاعانه در مقابل یکی از واپسگراترین حکومتهای ضد زن قد علم کردند و در این مسیر بیشترین ضربه را متحمل شدند. جنبش آزادی زن در ایران، که حجاب اسلامی این بیرق فرودستی زن را به آتش کشیده است و میرود که رژیم اسلامی را دفن کند، متحد شماست.

زنان در افغانستان قربانی ارتجاع داخلی و منطقه ای و بین المللی اند و هر مبارزه ای برای رهائی از وضع موجود در گرو مواجهه با این نیروهای ارتجاعی و ضد زن و ضد جامعه است. 

ما با نگرانی تشدید تهاجم طالبان به زنان و تروریزه کردن بیشتر جامعه را دنبال می کنیم. به نظر ما مبارزه زنان در افغانستان، هرچند در موقعیتی بشدت نابرابر، تنها نقطه روشن در سیاست این کشور است. ما عمیقا براین باوریم که سرنوشت زنان و مردم محروم در ایران و افغانستان و کشورهای منطقه به هم گره خورده است و امر آزادی در هر سطحی در گرو یک همبستگی مبارزاتی علیه نیروهای ارتجاعی اسلام سیاسی و جریانات قومی و دولتهائی است که در تداوم اوضاع کنونی ذینفعند. تحویل دولت اسلامی اشرف غنی به "امارت اسلامی" طالبان، یک معامله کثیف دولت آمریکا و ناتو با طالبان با حمایت دولتهای پاکستان، جمهوری اسلامی، چین و روسیه بود. اشرف غنی فرار کرد و بخش مهمی از هیئت حاکمه فاسد افغانستان در این معامله کثیف علیه مردم شریک شد. شما تنها ماندید با صفی از جنایتکاران حامی و شریک طالبان. محو کردن مجدد زنان از جامعه، حمله به هر ذره از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، بستن مدارس و ممنوعیت آموزش و هر جلوه از زندگی تحت پرچم دروغین "صلح در افغانستان"، کمکهای مستمر آمریکا برای سرپانگاهداشتن طالبان، موید این است که "حقوق بشر" در قاموس دولتهای دمکرات تا چه حد کذب است. 

اما تاریخ را نیروهای ارتجاعی و میلیتاریسم آمریکا نمیسازد. تاریخ را نیروهائی میسازند که با تکیه بر اراده آگاهانه و سازمانیافته برای تغییر انقلابی اوضاع مبارزه می کنند. طالبان ها در افغانستان و ایران به گذشته تعلق دارند، آینده از آن نیروهائی است که پرچم مبارزه برای آزادی و برابری و یک زندگی مرفه را برافراشته نگاهداشته اند. این جنگ بطور روزمره در ایران علیرغم توحش اسلامی و قربانیان بیشمار در جریان است و بدون شک در افغانستان و کشورهای منطقه زنان و مردان برابری طلب و اردوی آزادیخواه سلطه دولتهای مرتجع قومی و مذهبی را نمی پذیرند. اگر در ایران یک دولت کارگری سر کار بود، به یاری شما برای درهم کوبیدن طالبان می آمد. 

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست در ایران همراه با طبقه کارگر و زنان و مردان آزاداندیش در کنار شماست. ما در آستانه روز جهانی زن، به مقاومت و مبارزه شجاعانه شما همسنگران درود میفرستیم و دست تان را بگرمی میفشاریم. یک سیاست ما در اینروز همبستگی مبارزاتی با زنان و مردم مبارز افغانستان برای رهائی از اوضاع موجود است. اگر طالبانها در تهران و کابل پشت شان به دول ارتجاعی سرمایه است، در نبرد برای آزادی و برابری، مردم آزادیخواه جهان از تهران و بیروت و بغداد تا پاریس و برلین و لندن در کنار جنبش ما هستند. 

مبارزه ادامه دارد، سلطه طالبانها را نمی پذیریم و سرنگون شان میکنیم. مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران! 

زنده باد ٨ مارس!
برابری بیقید و شرط زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٥ فوریه ٢٠٢٤ – ١٦ بهمن ١٤٠٢