به كارگران اعتصابی، به طبقه كارگر و مردم آزادیخواه در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

رفقای كارگر!  اعتصابات سراسری و هماهنگ شما در آستانه اول مه برای افزایش دستمزدها،علیه تعرض بورژوازی ایران و حكومتش به سفره خالی طبقه كارگر و تحمیل فقر و بردگی مطلق، علیه مصوبه ضد كارگری "شورای عالی كار"، خواست مشترك و سراسری ۷۹ درصد افزایش دستمزد، گامی بزرگ و به پیش در جنبش کارگری است. گسترش این اعتصابات و پیوستن هر روزه بخشهای مختلف طبقه كارگر به آن، قدرت طبقه کارگر در خواباندن چرخ تولید، اتحاد سراسری شما، بورژوازی ایران، كارفرمایان و حكومت آنها را به هراس انداخته است و همزمان امیدواری جدی ای را در صفوف طبقه كارگر، در میان همه اقشار محروم جامعه، برای عقب راندن حکومت بورژوایی، ایجاد كرده است.

هماهنگی و سراسری بودن این اعتصابات در مراكز نفت و گاز و پتروشیمی ها، این شریان مهم اقتصاد ایران، خون تازه ای را در رگ همه بخشهای طبقه كارگر ایران برای مبازره متحد، برای پیوستن به این اعتصابات و برای قدرت نمایی این طبقه در دفاع از زندگی خود و عقب راندن تعرض افسار گسیخته سرمایه داران، به جریان انداخته است.

تلاش پی در پی دشمنان طبقه کارگر، بخصوص در مراكز نفت و پتروشیمی برای ایجاد تفرقه، دغل كاری ها، توطئه و فریبكاری های كارفرمایان و حكومت و عوامل امنیتی و مزدبگیران آنها برای شكست اعتصابات گذشته، دسیسه های نفاق افكنانه آنها برای شكستن صف متحد شما به نام كارگر رسمی و قرار دادی، محلی و شهرستانی، شركت ها و پیمانكاران و كارفرمایان مختلف و... به همت هوشیاری صفوف شما در این دوره پس زده و خنثی شد.

جدال چند سال اخیر طبقه كارگر و اقشار محروم جامعه برای رفاه همگانی، برای زندگی انسانی و برای آزادی و سعادت تا اكنون توازن قوا میان طبقه كارگر در مقابل دولت و بورژوازی ایران را به نفع این طبقه و به نفع همه محرومان جامعه تغییر داده است. اعتصابات سراسری شما تا هم اكنون كل طبقه كارگر و صف دهها میلیونی مردم آزادیخواه را متوجه خود كرده است. این جدال میتواند و باید پیروز شود. بورژوازی ایران و حكومتش را باید وادار به عقب نشینی كرد، درب "شورای عالی كار" را باید به گل گرفت. طبقه كارگر متحد و متشکل نه تنها قادر به خنثی کردن هر توطئه و دسیسه ای است، که میتواند پیشروی های بیشتر و پیروزی های بزرگتر را ممکن کند. قدرت طبقه کارگر متحد و متشکل عظیم تر از آن است كه هیچ نیرویی توان مقابله با آن را داشته باشد. شما وارد جدالی عظیم و سراسری شده اید، جدالی كه علاوه بر مراكز نفتی بخشهای دیگر طبقه كارگر همراه شما و بطور فعال از هفت تپه و فولاد یزد تا كارگران سایپا و... با همین مطالبات در آن حضور دارند.

اقدام و اعتصاب سراسری شما نقطه پایانی است به پراكندگی تحمیل شده به طبقه كارگر در ایران و خشت های یك همبستگی و اتحاد سراسری، برای مبارزات و جدالهای پیش رو را بنا نهاد. اتحادی كه نیاز مبرم طبقه كارگر برای مقابله با بربریت بورژوازی و توحش افسار گسیخته آن علیه کل طبقه كارگر و همه اقشار محروم جامعه از بازنشسته و معلم تا پرستار و زن و ... است. سرنوشت این اعتصاب سراسری و موفقیت در آن را درجه اتحاد و سازمان یافتگی شما در همه مراکز تولیدی، گسترش شبکه های موجود برای تامین رهبری سراسری، تعیین میکند. این اعتصاب و دامنه وسیع آن امكانی است كه كل این طبقه هم در نفت و پروشیمی ها و گاز و بعلاوه در هفت تپه، ماشین سازی ها، معادن و ... توسط شبكه ای از رهبران لایق خود به هم متصل و اتحادی ماندگار را در طبقه كارگر ایران ایجاد كند.

حفظ اتحاد و گسترش آن به همه بخشهای دیگر طبقه كارگر را باید در دستور گذاشت. این تنها ابزار ما برای پیروزی در اعتصابات امروز برای افزایش دستمزد و برای پیشروی در جدالهای آتی ما با دولت و سیستم سرمایه داری حاكم است.

كارگران!

اعتصابات سراسری علیه حداقل دستمزد كه با فراخوان كارگران هفت تپه استارت آن زده شد، امروز علاوه بر هفت تپه، فولاد یزد و سایپا در آذربایجان بالای ۸۰ شركت و مركز در نفت و گاز و پتروشیمی ها را فرا گرفته است. دستیابی به خواست مشترك افزایش دستمزد، مقابله با تعرض وحشیانه دولت و كارفرمایان در همه بخش ها به معیشت و سطح زندگی طبقه كارگر و همه اقشار محروم جامعه، نیازمند پیوستن همه کارگران به این اعترضات و اعتصاب ها است. ما اعضا یك خانواده و یك طبقه واحد به وسعت ایرانیم. ما همه كارگریم و با یك دشمن مشترك كه بورژوازی، سیستم کاپیتالیستی و حكومت مستبد و استثمارگر آنها است، روبرو هستیم. پیروزی و شكست این اعتصابات پیروزی و شكست كل طبقه كارگر در ایران است. امروز باید با خواست افزایش فوری دستمزدها و لغو مصوبه شورایعالی كار ضد كارگر، به اعتصابات سراسری پیوست. این كارزار طبقه ما برای دفاع از یك زندگی انسانی، برای دفاع از حق حیات و حرمت و كرامت انسانی ما و همه شهروندان است.

رفقا

امروز این واقعیت که تنها نیرویی که قادر است با قدرت علیه تحمیل فقر و فلاکت به اکثریت مردم به ایستد و با پیشروی های خود امید به بهبود، امید به رفاه را در دل اکثریت محروم زنده کند طبقه ما است، را همگان قبول کرده اند. بی دلیل نیست اکثریت مردم، از پرستار و معلم تا بازنشسته چشم امید به پیروزی اعتصاب ها و اعتراضات ما دارند. می دانند پیروزی ما در این اعتصاب قدمی جدی در تحکیم اتحاد سراسری طبقه كارگر و برای سد كردن تعرض افسار گسیخته جمهوری اسلامی به زندگی میلیون ها انسان در جامعه است. می دانند پیروزی در این میدان سكوی پرشی برای جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم علیه نه تنها فقر و گرسنگی كه استبداد سیاسی، فضای پلیسی و امنیتی، تعرض به زنان و نسل جوان و دستگیری و ارعاب است. بی تردید پیوستن همه كارگران به اعتصاب و حمایت عملی و بی تاخیر مردم آزادیخواه از این نبرد طبقاتی و حق طلبانه وظیفه همه ما است.

حزب حكمتیست (خط رسمی) به كارگران اعتصابی درود می فرستد و همه کارگران را به پیوستن به این اعتصاب فرا می خواند. حزب در این جدال و برای پیروزی آن در کنار شماست!


زنده باد همبستگی سراسری طبقه كارگر
زنده باد آزادی و برابری

حزب حكمتیست (خط رسمی)
۲۵ فوریه ۲۰۲۳