از هفت تپه به کارگران و هم طبقه ای ها در سراسر کشور! به کارزار اعتراضی کارگران ایران در اعتراض به حداقل دستمزد بپیوندید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 کارگران آگاه و هشیار سراسر کشور!
همانطور که مطلعید دستمزد چند برابر زیر خط فقر که در واقع صدور حکمی جدید برای مرگ تدریجی و انسداد کامل معیشت و زندگی کارگران است، مورد اعتراض گروه های مختلف همکاران در سراسر کشور قرار گرفته است. در حالی که خط فقر بالای بیست میلیون تومان است اما شورای عالی ضد کارگری مبلغ حداقل دستمزد ماهیانیه را در حدود پنج میلیون تومان تصویب کرده است. در همین راستا، امروز ما همکاران شما در هفت تپه، کلید اولین اعتراضات میدانی در این زمینه را زدیم و از شما نیز دعوت میکنیم که به کارزار اعتراض به این دستمزد مصوبه بپیوندید.

ما دعوت میکنیم که شما هم طبقه ای ها هر کدام با ابتکار خود دست به اعتراض عملی و میدانی بزنید. بدون اتحاد و اعتراض عملی نمیتوان این وضعیت فلاکت بار را تغییر داد. بدون مبارزه و ایجاد فشار و قدرت کارگری نمی توان به مطالبات برحق مان دست یابیم.

کارگران، هم طبقه ای ها در سراسر کشور!
ما امروز پنجم فروردین تجمع اعتراضی در هفت تپه برگزار کردیم که به عنوان بخش کوچکی از خانواده بزرگ طبقه کارگر در ایران اعلام کنیم نه تنها به صورت بیانیه و نوشته و اطلاعیه با دستمزد خط مرگ مخالفیم بلکه عملا و به نیروی متحدانه کارگری علیه آن مبارزه خواهیم کرد. لذا بدینوسیله از همه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور دعوت میکنیم که به کارزار عملی مقابله با این دستمزد و وضعیت فلاکت باری که برای ما ایجاد کرده اند بپیوندند. زنده باد اتحاد و مبارزه.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف
شنبه - ۵ فروردین ۱۴۰۲
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

⭕️از هفت تپه به کارگران و هم طبقه ای ها در سراسر کشور
#اعتراضات_کارگران
#اعتراضات_سراسری
#هفت_تپه
#کارگران_پیمانی_نفت_گاز_پتروشیمی
#فولاد_اهواز
#آذرآب
#بوشهر
#عسلویه
#خوزستان
#تهران