اسماعیل بخشی از حمله »اراذل اجیرشده«به فعاالن کارگری هفت تپه خبر داد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

به گفته اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفتتپه، گروهی »اراذل اجیرشده« با چاقو و چماق به فعاالن کارگری هفتتپه حمله کرده و آنها را مورد رضب و جرح شدید قرار داده اند. بخشی در یک رشته توییت خرب داد که این حمله روز شنبه رخ داد و یکی از فعاالن هفتتپه به نام منصور رش نیز بر اثر خونریزی شدید در بیمارستان بسرتی شده است. همچنین به نوشته بخشی، محمد خنیفر که در این حمله آسیب دید به همراه دو نفر دیگربرای شکایت به پاسگاه هفتتپه مراجعه کرد اما پلیس به جای رسیدگی به درخواستشان، خود آنها را بازداشت کرد.

اسماعیل بخشی هشدار داده است: »جان فعالین کارگری هفت تپه در خطر است و مسئولیتش به عهده نهادهای امنیتی و دستگاه قضای شهرستان شوش است.« یک روز پیشرت نیز کانال تلگرامی کارگران هفتتپه با انتشار بیانیه برخی از فعاالن کارگری هشدار داده بود که جان فعاالن هفتتپه در خطر است.
این کارگران تاکید کردهاند در درجه نخست »مقامات امنیتی و استانی« را که حامی اسدبیگی هستند و سپس »مزدوران« را مسئول این فشارها و تهدیدهامیدانند.