آمنە کاکەباوە: اظهارات نژادپرستانه و فاشیستی اردوغان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

سوئد طبق معمول در برابر خواسته ها و اظهارات نژادپرستانه و فاشیستی اردوغان در مورد کردها کوتاە می‌آید. این افتضاح است که ماگدالنا اندرسون و UD اجازه می دهند درخواست های سفارت ترکیه در مورد استرداد من و بسیاری دیگر از مبارزان آزادی به ترکیه آشکار نشود و مسکوت نگهداشتە شود. این یک اشتباە سادە نیست ، دقتقا اسم من در در خواست سفیر نوشتە شدە بود.تعجب آور است چندرو پیش، این خانم، من و اردوغان را تروریست می خواند!.

جای شرمساریست که دولت سوئد به این موضوع اشاره نمی کند، و همچنین نمی‌گوید که چند صد تروریست داعش اردوغانی و گرگ های خاکستری فاشیست ترکیه عوامل سرکوب کردها بدون هیچ پرس و جوئی بە ترکیه و به خانه هایشان بازگشته اند.
نه این ناشی از یک اشتباە سادە نیست ، زیرا همه فاشیست ها از اردوغان حمایت می کنند و دراین راستا دولت سوئد را دربرابر فاشیسم ترکیە ساکت نگه می دارند.

آمنە کاکە باوە (برگرفتە از فیس بوک آمنە کاکە باوە پارلمانتار چپ مستقل سوئد)