خدامراد فولادی: دلسوزی ِ عبدالستار دوشوکی برای زنان ِ عربستان!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

عبدالستار ِ دوشوکی در شرایطی در مقاله ی« سکوت ِ ایران اینترنشنال در قبال ِ سرکوب ِ زنان ِ عربستان» به این رسانه ی خبری ِ فارسی زبان اعتراض کرده که زنان و دختران ِ ایرانی زیر ِ بد ترین سرکوب و شکنجه و آزار و اذییت ِ جنسی و روانی قرار دارند و روزی نیست که در چند رسانه ی خبری ِ فارسی زبان ِ خارج ِ کشوری و به ویژه ایران اینترنشنال فیلمی و خبری ازاین سرکوب های وحشتناک پخش نشود.

دوشوکی در چنین شرایطی ناگهان خواب زده شده و به دفاع از زنان ِعربستان ِ سعودی پرداخته وبرای خالی نبودن ِعریضه اش در دفاع از« زنان ِ مظلوم ِعربستان» چند اشاره ی رد گم کنند ی «ناقابل» ِ کوتاه و گذراهم به« ضد ِ زن بودن» ِرژیم ِحاکم برایران کرده،تا بتواند تمام ِمقاله را یکجا و هدفمندانه و رد گم کننده اختصاص به « بی حقوقی ِ زنان ِعربستان ِ سعودی» و بی تفاوتی ِ ایران اینترنشنال به این« مساله ی بسیار مهم برای زنان و دختران ِ ایران!» دهد. اما، چرا دوشوکی در شرایطی که زنان ِ ایران تحت ِشدیدترین سرکوب ها و حتا تجاوزات جنسی از سوی آمران به معروف و گشت ِارشادی های« این رژیم» هستند به یاد ِ زنان ِ عربستان و دفاع از بی حقوقی ِ آنها افتاده است؟ و یا چرا ایشان مساله راعام ترندیده و نکرده و اسلام را به عنوان ناقض ِ بنیادی ِ حقوق ِ زن زیر ِ سوآل نبرده است؟ پاسخ ِ این سوآل از همان موضع ِ ساده انگارانه ویکجانبه نگر ِدوشوکی، برای ایرانی های درمعرض ِانواع ِسرکوب ها وتجاوزات و بی حقوقی های اسلامی خیلی آسان است: چون کانال ِ«خبری» ِایران اینترنشنال رسانه ای است که این سرکوب ها و اخیرن تجاوز ِ جنسی به نیکا شاکرمی توسط ِ رباینده گان و شکنجه گران و قاتلان اش رالحظه به لحظه و ساعت به ساعت و روز به روز  پخش می کند و دوشوکی در چنین شرایطی است که به فکر ِ فرافکنی و هل دادن ِ حواس ِ ایرانی ها به خارج از ایران و خصوصن به عربستان افتاده که دوشوکی از زبان ِ اطلاعات ِ رژیم می گوید تامین کننده هزینه های مالی ِایران اینترنشنال و« مسئول ِ ادامه کاری » ِ ضد ِ رژیمی ِ آن است. این موضع گیری، دقیقن خواست ِ رژیم ِ جنایت پیشه ی حاکم بر ایران هم هست که اذهان ِ ایرانی ها را با چنین فرافکنی هایی به سمت ِخارج ازایران و خصوصن عربستان ی که ایران اینترنشنال را تامین ِمالی می کند وعامل ِادامه ی فعالییت آن است معطوف نماید. شک نکنید که دوشوکی بی دلیل وبی غرضانه نیست که در چنین شرایطی که طرح ِ سرکوبگرانه ی رژیم علیه زنان و دختران، موسوم به« طرح ِ نور» برای سرکوب ِ بیش تر و تحمیل ِ بیش از پیش حجاب ِ تحمیلی و اجباری به آنان در جریان است،به فکر ِ «زنان ِ بی حقوق ِ عربستان» افتاده و به دفاع از آنان پرداخته است. این، بار اول نیست و بار ِآخر نخواهد بود که دوشوکی و یک« پرو رژیم» ِ دیگر ِ ساکن ِ آمریکا علیه ِایران اینترنشنال به عنوان ِ یکی از چند کانال ِ خبر رسان ِفارسی زبان «اقامه ی دعوا» می کند و تلاش می کند به هر طریقی راه گریزی به صحرای کربلا برای رژیم ِ جنایت پیشه پیدا نماید. توگویی ایران اینترنشنال یک کانال ِعربی زبان است و برای ساکنان ِعربستان برنامه و خبر پخش می کند، و نه برای ایرانی های فارسی زبان ِبیزاراز رژیم ِاسلامی و صدا و سیمای دروغ پردازاش. آقای دوشوکی! ایرانی ها بهتر از شما و دیگر همفکران ات رژیم های حاکم بر ایران و عربستان را می شناسند و میدانند اصل و منشاء هردو اسلام ی است که همین امروز در کلییت ِ اعتقادی اش زیر ِ ضرب ِ جوانان و نوجوانان ِ اسلام ستیز و استبداد ستیز قرار دارد.