اکبر دهقانی ناژوانی: کنشگرایی و واکنشگرایی درجوامع ناساختارمند و ساختارمند‌

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ساختار طبیعت و رشد و تکامل آن همراه با تضاد رشدیابنده است. با کنترل و تنظیم این تضادها هستی با رشد و تکامل خود بوجود می آید. چگونه؟ و چرا تضاد رشدیابنده؟ ، چون خلاء اطراف زمین گرسنه است و از زمین جرم می خواهد و نیروی انبساط خلاء با نیروی جاذبه زمین بر روی ماده درگیری دارند تا خلاء بتواند سهمش را از جرم زمین بگیرد. این دو نیرو در تضاد و درگیری با هم بر روی ماده تضاد رشدیابنده را بوجود می آورند.

اما این دو نیرو در بسیاری از مواقع از پس همدیگر بر آمده و کنترل و تنظیم در درگیری خودشان بر روی ماده را بوجود می آورند و باعث رشد و تکامل در طبیعت می شوند. اگر این کنترل و تنظیم رشد ماده به هم بخورد درگیری نیروی جاذبه و انبساط خلاء بر روی ماده به هم ریخته و هرج و مرج و تضاد در چگونگی رشد ماده بوجود می آید که می تواند در شرایطی خیلی خطرناک باشد. اما از آنجایی که بشر جزوی از این طبیعت و ماده متکامل است و در این رشد و تکامل نقش دارد. برای اینکه جلوی هرج و مرج درگیری این دو نیرو بر روی ماده که بشر جزوی از آن است گرفته شود باید تمام کارهای بشر با علم و آگاهی و با کار های تشکیلاتی در سطحهای مختلف در جامعه همراه باشند تا افراد همدیگر و واقعیات اجتماعی و محیط زیست را بهتر بفهمند و با خودشان و با این محیطها هماهنگ تر و درست تر عمل بکنند و به سهم خود از این تضادهای رشدیابنده بی جا و هرج و مرج این دو نیرو بر روی رشد طبیعت و بر روی رشد ارگانیسم بشر بکاهند. در چنین مبارزاتی بین این دو نیرو بر روی ماده، کنشگری و واکنشگری طبیعت هستی شروع و کنشگری و واکنشگری بشر از آن پیروی و شناختها و تجارب به دست آمده از این کنشگریها و واکنشگری ها ذهن، روح، عقل، احساس و جسم بشر را ساختاربندی می کنند و کنشگرایی و واکنشگرایی را در ذهن و روح بشر بوجود آورده  و رشد می دهند. کنشگرایی و واکنشگرایی همه کاره ذهن و روح فرد و افراد می شوند و افراد را وادار می کنند که کنشگری ها و واکنشگری های فردی و جمعی را در رابطه با هم و در رابطه با کنشگری و واکنشگری واقعیات اجتماعی و محیط زیست بهتر بکار برده تا این کنشگریها و واکنشگری ها  در رابطه با هم و در رابطه  با کنشگری و واکنشگری واقعیات اجتماعی و محیط زیست درست رشد کنند و از تضاد های آشتی ناپذیر هم بکاهند و از نو کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و روح فرد و افراد  را رشد سالم تری بدهند و متکامل تر کنند. چرا؟، چون ذهن، روح، عقل، احساس و جسم فرد و افراد برای رشد و تنظیم خودشان به این کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و روح خود احتیاج دارند، بدون چنین تنظیمات ذهنی و روحی فرد و افراد نمی توانند با رشد واقعیات اجتماعی و محیط زیست هماهنگ شوند. به همین نسبت بدون کنشگری و واکنشگری نیروی جاذبه و انبساط خلاء در تضاد با هم تاثیر درستی روی ذهن، روح، عقل، احساس و جسم ما نمی توانند داشته باشد و آنها را درست تنظیم نمی کنند. برای چنین تنظیمی فقط غذا، آب و هوا کافی نیست و باید حتما نیروی جاذبه و نیروی انبساط خلاء روی بدن ما نقش درست خودشان را بازی کنند. این مبحث فیزیکی گسترده دارد و بیشتر وارد بحث آن نمی شوم. این اتفاقات مهم کنشگری و واکنشگری هم در جامعه ساختارمند و هم در جامعه ناساختارمند بوجود می آیند و به شکلهای مختلف رشد کرده و عمل می کنند و جامعه را به طرف جلو و پیشرفت و یا به طرف عقب، پسروی‌ و درجا زدن هدایت می کنند.

علتهای کنشگرایی و واکنشگرایی در جوامع ناساختارمند :
در بالا گفته شد که ذهن، روح، عقل، احساس و ارگانیسم بشر به تنظیمات  کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و روح خود احتیاج دارند تا رشد همه جانبه خودشان را با رشد واقعیات اجتماعی و محیط زیست هماهنگ کنند، تا نیروی جاذبه و نیروی انبساط خلاء روی تک تک الکترون‌ها ، مولکولها، اتم‌ها و سلولها و بافتهای مختلف تاثیرات درستی بگذارند. اما متاسفانه در کشورهای فقیر ناساختارمند سطح آگاهی و علم و نظم و انضباط پایین بوده  و فقر و بی نظمی بالا بوده و هست. چندین قرن از روی نادانی و بیسوادی برخوردهای کنشگری و واکنشگری ما مردم با کنشگری و واکنشگری واقعیات اجتماعی و محیط زیست هماهنگ نبوده و با همدیگر متضاد رشد کرده اند و چندان عمیق و منطقی نبوده اند. به همین نسبت بر ذهن و روح فرد و افراد تاثیرات ناگوار داشته اند و کنشگرایی ‌و واکنشگرایی ذهنی و روحی فرد و افراد را در رابطه با هم متضاد، مخرب و غیر قابل کنترل و تحمل ناپذیر، انزواپذیر و راکد رشد داده اند. فرد و افراد سعی می کردند راه حلی برای این تضادهای درونی خود پیدا کنند،  مثلا اگر کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی فرد زیاد منفی و متضاد نمی بود دعواهای این دو فقط در ذهن و روح فرد و فرد با خودش فقط کلنجار می رفت. اما اگر فرد راه حلی برای دعواهای این دو، یعنی کنشگرایی و واکنشگرایی درون فردی خود پیدا نمی کرد کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی فرد به جان هم افتاده و در تضاد باهم کلنجار رفته و دشمن هم  و حداقل فرد بیماری روانی، ذهنی و جسمی می گرفت.

یک مثل سطحی گرایی در کنشگرایی و واکنشگرایی جمعی؛
در یک جامعه نا ساختارمند کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی افراد در تضاد با هم بالا و افراد در این دعوا ها شریک و مردم برای این دعواها راه حل کنشگری و واکنشگری درستی ندارند و خسته شده و با یک صلوات بر محمد و آل محمد تمام مشکلات افراد موقتی حل می شود. اما همین کنشگریها و واکنشگریهای‌ بی حساب و کتاب بین افراد که مشکلات افراد را حل نکرده بودند و فقط افراد آن را ماست مالی کرده بودند در شرایط دیگری در تضاد با همدیگر و در تضاد با کنشگری و واکنشگری واقعیات اجتماعی و محیط زیست از نو رشد می کردند. این کنشگری ها و واکنشگری های بین افراد روی کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی فرد و افراد تاثیرات مخرب زیاد و کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و روح فرد و افراد به جان هم افتاده و از نو جنجالی، خشن و متضاد رشد می کردند و از درون فرد و افراد به دعواهای آنها گرفتار و از نو با خودشان مشکل شخصی پیدا و افراد در برخوردهای بعدی خودشان با هم آنها را تشدید می کردند . در این حالتها به مرور و پس از چندین قرن این کنشگرایی ها و واکنشگرایی ها خیلی کهنه، راکد، منزوی، خشن و ذهن و روح فرد و افراد را به خود مشغول و چون رشد متضاد داشتند و با واقعیات اجتماعی و محیط زیست همخوانی نداشتند بیش از حد افراطی و ساختار ایدئولوژیکی مذهبی، ناسیونالیستی، قومگرایی و کمونیستی افراطی و غیره پیدا می کردند و ذهن و روح بشر را اشغال کرده و عقبگرد و رکود می دادند و چون با واقعیات اجتماعی و محیط زیست همخوانی نداشتند نواقص و کمبودهای زیاد چند صد ساله داشتند و افراد را در یک جنگ تمام عیار به جان هم می انداختند که دیگر با صلوات فرستادن حل نمی شد. هر قبیله، قوم و مذهبی که زورش بیشتر بود تا آن حدی که می توانست با غارت و کشتار دیگران نه فقط مشکلات را حل نمی کرد، بلکه به بحرانها می افزود. در این شرایطهای بحرانی کنشگرایی ها و واکنشگرایی های ذهنی و روحی فرد و افراد با هم دعوای شدید و به شورشی بودن، خودخواهی، انحصارگرایی،‌ مطلقگرایی، خود بزرگ بینی ذهنی و روحی افراد دامن می زدند، پس بنابراین دعواها و درگیری های کنشگرایی و واکنشگرایی یک سرشان در ذهن و روح کور، بی احساس و بی سواد فرد و افراد بود و سر دیگرش در اجتماع، محیط زیست خراب‌، اقتصاد و فرهنگ ویران و سر سومش در ایدئولوژی های افراطی، مثل مذهب و غیره . سر چهارمش دست عوامل نفوزی داخلی و اربابان خارجی می بود که از این آب گل آلود در این کشور فقیر ناساختارمند برای خود ماهی می گرفتند. چه بسا این جنگهای شورشی کشتار میلیونی،‌ قحطی، تجزیه و آوارگی را هم به همراه می آوردند، مثل جنگ جهانی اول و دوم. این یعنی دعوای نیروی جاذبه و نیروی انبساط خلاء بر روی ما انسانها و بر روی همه چیز در اجتماع و محیط زیست همه جوره زیاد و به هم ریخته و متضاد رشد کرده اند و بشر و طبیعت را تا مرز نابودی می برند.

علتهای کنشگرایی و واکنشگرایی در جوامع ساختارمند:
در کشورهای پیشرفته ساختارمند همانند کشورهای فقیر ناساختارمند این کنشگری و واکنشگری متضاد رشدیابنده وجود دارند. اما به خاطر عقلگرایی، خردگرایی، علم، سواد، احساس سالم تر و نظم بالا در کشورهای ساختارمند کنشگری و واکنشگری فرد و افراد قابل کنترل و نظم پذیر ، تعامل پذیر ، تکمیل کننده هم، مثبت تر، قانونمندتر و همراه با تکنیک، تاکتیک و استراتژیک بیشتری هستند. فرد و افراد تجارب و شناختهای کنشگری و واکنشگری درست تری به دست آورده و می آورند. به همین نسبت تاثیر نیروی جاذبه و انبساط خلاء بر روی ذهن، روح، عقل، احساس و جسم افراد درست تر و تنظیم کننده تر بوده و کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و روح افراد در جامعه ساختارمند با تمام تضادهایی که با هم داشته اند همدیگر را تکمیل و با هم در ذهن و روح فرد و افراد با هم بطور نسبی آشتی کرده و فرد و افراد آنها را در گفتار، رفتار و آئین خود نشان می دهند«پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» (زرتشت بزرگ). به همین نسبت در جامعه ساختارمند افراد در ذهن و روح خودشان نسبت به همدیگر کنشگرایی و واکنشگرایی جنبشی دارند و از هم راضی و در برخوردهای کنشگری و واکنشگری با همدیگر جنبشی برخورد می کنند، یعنی فرد و افراد با خودشان و با دیگران چندان مشکل ندارند و با همدیگر تعامل پذیر تر، متحد تر، انعطاف پذیر تر، راسخ تر، قانونمندتر، جدی تر، دروغگویی کمتر،‌ فریبکاری کمتر، انتقادپذیر تر، منطقی تر، به جا و به موقع مهربان تر ، انسانی تر و خیلی چیزهای درست از همدیگر یاد می گیرند و در حق هم و در حق محیط زیست درست تر، منطقی تر و علمی تر عمل می کنند. اما با وجودی که کشورهای پیشرفته ساختارمند، از علم، صنعت، اقتصاد، حقوق و قانونمندی بالایی برخوردار و امکانات زیاد بالقوه و بالفعل دارند و درست تر و علمی تر برخورد می کنند، ولی بدون مشکل نیستند، چون واقعیات اجتماعی و محیط زیست با چند میلیارد سال رشد و تکامل خیلی پیچیده و رشدیابنده و فهمیدن آنها خیلی سخت است. به همین نسبت کنشگرایی و واکنشگرایی در داخل کشورهای ثروتمند بدون بحران و بدون عیب نیست و نقایص زیادی دارند و بیمارگونه فاصله طبقاتی افراد را با هم زیاد می کنند. جامعه به طرف دو قطبی شدن پیش می رود و فقط یک فرد کنشگرا و واکنشگرای افراطی خشن،مثل ترامپ کافی است که این جامعه‌ را به جنگ داخلی بکشاند. اولین کاری که می کند می زند زیر میز دموکراسی در آمریکا و جهان و اگر به موقع جلویش را نگیرند این کبریت ترامپ آتشی به کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی افراد بی سواد و ایدئولوژیک مذهبی و ناسیونالیست و چپ افراطی می زند و افراد شورشی به خیابان‌ها ریخته و بر علیه هر کس و هر جریانی که با او بد و دشمن هستند متقابلا کنشگری و واکنشگری شورشی آتش به اختیار انجام می دهند. با وجودی که فوری جلویش را گرفتند شش نفر کشته داد. این مهم نشان می دهد که درک درست از کنشگریها و واکنشگری های خودمان و کنشگری ها و واکنشگری های واقعیات اجتماعی و محیط زیست تا چه قدر مهم و کارساز هستند، چون ما تابع واقعیات و قانون فیزیکی و تابع نیروی جاذبه و انبساط خلاء و همچنین تابع مادرمان کره زمین هستیم و باید نسل به نسل شناختها و تجارب خودمان را قبل از اینکه خیلی کهنه شوند در اختیار نسلهای جدید قرار دهیم تا آنها هم با نوگرایی خودشان چیز درست و نویی به آن بیفزایند و از کهنگی آن بکاهند و خودشان استفاده و به نسلهای بعدی خود به موقع انتقال دهند تا این تجارب و شناختها گرفتار کهنه گرایی و ایده های کهنه و ایدئولوژی های کهنه و منزوی، مثل مذهب افراطی و غیره نگردند تا خدمتی که ما به خود و اجتماع و محیط زیست می کنیم درست و بجا باشند ، در نتیجه کنشگری و واکنشگری در سراسر جهان با تمام فراز و نشیب و نواقصی که دارند در حال رشد می باشند و  نسبت به گذشته در حال پیشرفت هستند. این همه پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادی در جهان و اروپا به خاطر کنشگری و واکنشگری درست بوجود آمده اند. این کنشگری ها و واکنشگری ها در ذهن و روح فرد و افراد در اندازه های مختلف تاثیر دارند و کنشگرایی و واکنشگرایی ذهنی و روحی فرد و افراد را می سازند و رشد می دهند و با تمام فراز و نشیبها به مرور نوگرایی بر کهنه گرایی غلبه و علوم طبیعی و علوم اجتماعی بر ایدئولوژی های کهنه گرا پیروز شده و می شوند و مدام باید مواظب آنها بود که بحث مفصلی را می طلبد. اما برای نمونه در کشور خودمان ایران پس از ۴۴ سال خفقان و با وجود محدودیتها و تلفات سنگین مالی و جانی که رژیم آخوندی و اربابان خارجی شرق و غرب به مردم ایران تحمیل کرده اند، مردم ایران کنشگری و واکنشگری واقع بینانه با کنشگری و واکنشگری واقعیات اجتماعی و محیط زیست پیدا  و یک نوع کنشگرایی و واکنشگرایی در ذهن و  روح مردم شکل گرفته که با واقعیات اجتماعی و‌محیط زیست امروزه هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد. مردم با خودشان و همنوع خودشان کنشگری و واکنشگری جنبشی‌ دارند، یعنی مردم با هم متحد تر، انعطاف پذیر تر، جدی تر، تعامل پذیر تر، منطقی تر، همدل تر هستند و توانستند جنبش انقلابی مهسا را بوجود آورند که همین الآن در کف خیابان با رژیم منفور آخوندی مبارزه می کند. به این جمله عزیزانی که کشته شده اند توجه کنید.«اگر بر سر قبر من آمدید گریه و ناله نکنید و بزنید و برقصید» این جمله جنبشی برخورد کردن شما مردم در حق هم را در خود دارد، این یعنی من تنها نیستم و در دل شما هستم. من نمی میرم و ما با هم یک تن واحد هستیم. در خاک شدن من نهالهای همه ما را از دل مادرمان زمین می رویاند. اما همین جوانان سلحشور و مردم قهرمان که با هم جنبشی برخورد می کنند یک کنشگری و واکنشگری شورشی قدرتمند و موفقی بر علیه رژیم آخوندی آتش به اختیار دارند و رژیم آتش به اختیار را کنار رینگ گیر کشیده و با ضربات پی در پی آن را به زانو در آورده اند. در قسمت دوم به چگونگی رشد کنشگرایی و واکنشگرایی مردم بعد از انقلاب ۵۷ ، بخصوص در جنبش انقلابی مهسا می پردازم که چگونگی مردم با رژیم مرده آخوندی تا مرز نابودیش می جنگند و پیروز می شوند. موفق و پیروز باشید! پاینده و جاویدان ایران عزیز ما!
اکبر دهقانی ناژوانی