دیوارها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 دیوارها
دیوارهای شهر
قلعه های مستحکم ِ
آزادی ِ بیان
فریاد ِ رسای ِ
قلم های شکسته
دهان های بسته
تارهای صوتی ِ
ازهم گسسته اند
شاهدان ِ گویا و
پیام رسانان ِ
این شهراند
که
کوچه به کوچه
خیابان به خیابان
محله به محله
شعار می دهند
با زبان ِ زنده ی انسان ها
« مرگ بر استبداد
زنده باد آزادی»
هرچه خط می خورند و
رنگ پاشیده می شود
بر سر و روی شان
از رو نمی روند و باز
ایستاده اند
برپا و استوار
زنجیره وار
آی دیوارها!
دیوارهای/ ایستاده گی آموز
پوشیده از پیام و شعار!
همصدایان ِ
خیابان ها و
پشت ِ بام های
روز و شب بیدار!
دیدبانان ِ خسته گی نشناس!
روز و شب هشیار!
بمانید همچنان
تا مرگ ِ استبداد
برپا و استوار!

خدامراد فولادی