دعوت به مجمع عمومی کانون همبستگی با مبارزات انقلابی ایران ـ گوتنبرگ \ سوئد!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان جمعی برای تدارک سومین مجمع عمومی کانون همبستگی... تدارک نشست عمومی؛ شنبه ۱۱ فوریه ساعت ۱۶ بعد ازظهر سالن اجتماعات هاگابیون. ایرانیان آزادیخواه: » کانون همبستگی با مبارزات انقلابی ایران - گوتنبرگ« بعد از برپایی دو مجمع عمومی و برپایی تحصن سه روزه موفقیت آمیز و برپایی آکسیون های هفتگی در میدان برنس پارکن ، برپایه مصوبات پیشین خود برای تجدید آرایش هیئت مسئولین جدید، به تدارک سومین مجمع عمومی خود اقدام می ورزد.

ما برآنیم:جامعه ایران با قتل حکومتی مهسا " ژینا" امینی ،در پایان هفته چهارم شهریورماه۱۰۴۱ به این سو بربسترفریاد همگانی شعار» زن- زندگی - آزادی«، اداره شورایی بدل به جنبشی عظیم
گسترده شده وابعاد آن مرزهای کشور را در نوردیده وبعد جهانی بخود گرفته است . آنچه در رهگذراین پنج ماه در ایران دیده شده، در مقابل جنایات حاکمیت اسلامی ، جامعه ایران بیش از صدها کشته و هزاران هزار بازداشتی و زندانی را از خود به جای گذاشته است..
مافعاالن » کانون همبستگی با مبارزات انقالبی ایران - گوتنبرگ « برای برپایی سومین مجمع عمومی خود فعاالن سیاسی واجتماعی ساکن گوتنبرگ برای تحقق
الف : خواست آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی سراسر ایران .
ب : حمایت وپشتیبانی همه جانبه ازمبارزات وجنبش نوین زن- زندگی - آزادی در ایران را به شکل
همه جانیه ای فرا می خوانیم در برنامه جمعی ما در روز شنبه یازدهم فوریه، ابتدا شرکت در آکسیون فوریه ساعت ۱۴ دوبعدازظهر در میدان برنس پارکن برای شرکت در سالروز انقلاب بهمن و گرامیداشت انقلاب، پس آنگاه به اتفاق به سالن هاگابیون خواهیم رفت
درسالن امکان پذیرایی ازرفقابرای صرف غذا فراهم آمده وبرپایه برنامه ریزی صورت گرفته مجمع
عمومی با دستورکار پیشنهادی بعد ازخوشآمد گویی به شرح زیرآغاز به کار خواهد نمود.

خوش آمد گویی و گزارش سه ماهه هئیت هماهنگی. ۱-
-بررسی و جمعبندی گزارش هئیت هماهنگی) نقد، و ارتقاع حرکت به جلو (۲
۳ -وارسی پیشنهادات رسیده به مجمع عمومی
۴ -بررسی اهداف سه ماهه آینده
۵ -انتخاب هئیت هماهنگی جدید و تقسیم مسئولیت ها.
مقدم یکایک شما که دل در گرو مبارزات واقعا جاری انقالب )زن- زندگی- آزادی(و اداره شورایی،
دارید را محترم شمرده و شما را به این مجمع فراگیر دعوت می کنیم !
زمان : شنبه ۱۱فوریه ساعت ۱۶ بعد ازظهر
مکان : سالن اجتماعات هاگا بیون
دعوت کننده : کانون همبستگی با مبارزات انقالبی ایران - گوتنبرگ
تلفن های ارتباط : مهرزاد 0004901066400 وگلباغ 0004904040100