متاسفانە رفیق نعیم گروسی نژاد از میان ما رفت!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با کمال تاسف و تاثر بە اطلاع می رسانیم کە رفیق نعیم گروسی نژاد، یکی از قدیمی¬ترین پیشمرگان کومەلە و کادر برجستە حزب کمونیست ایران، بعد از مدتی مقاومت در برابر بیماری سرطان، نهایتا امروز، ٣٠ ژوئن ٢٠٢١ راس ساعت نه و پنجاو پنج دقیقە شب، زندگی را بە درود گفت و همە کسانی را کە وی را می شناختند در غم و اندوه عمیق فرو برد. رفیق نعیم یک مبارز کمونیست پیگیر و کوشا بود کە فعالیت های سیاسی خود را در سن نوجوانی علیە رژیم شاە شروع کرد و فعالانە در قیام مردم علیە این رژیم شرکت نمود. در همان اوایل پیروزی قیام مردم علیە رژیم شاە، رفیق نعیم فعالیت های سیاسی خود را بە کومەلە گرە زد و تا آخرین لحظات زندگیش مبارزە در صفوف این جریان را علیە جمهوری اسلامی و نظام سرمایەداری ادامە داد.

رفیق نعیم بە دلیل دلسوزی و پیگیر بودنش در امر مبارزە، در میان همرزمانش و تمام کسانی کە وی را در جریان مبارزە شناختە بودند، بە شخصیتی برجستە، مورد اعتماد و محبوب تبدیل شدە بود.

بدون تردید درگذشت این رفیق و کادر با تجربە و گرانقدر حزب کمونیست ایران و کومەلە، ضایعەای بزرگ برای حزب ما خواهد بود و جای خالی وی را در مبارزە احساس خواهیم کرد. اما با ادامە راهش تا رسیدن بە جهانی عاری از ستم و نابرابری، یاد عزیزش را گرامی می داریم.

از این طریق نیز همدردی خود را با خانوادە رفیق نعیم عزیز ابراز می داریم و خود را در غم آنها شریک می دانیم.

گرامی باد یاد عزیز و بە یادماندنی رفیق نعیم گروسی نژاد!

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٣٠ ژوئن ٢٠٢١