ناصر بابامیری: مردم مبارز مریوان و سایر شهرها طی این چند دهه بارها پاسخ کوبنده مرتجعین محلی را داده اند!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امامان جماعت اورامانات و مریوان طی بیانیه ای به تکاپو افتاده اند تا چهره شنیع چند دهه خود را روتوش کنند! به این منظور طی اقدامی مزورانه و فریبکارانه زیر عنوان «در محکومیت کشتار معترضان!» بیانه ای رو به مردم در سوسیال مدیا قرائت کرده اند! این در حالیست که طی این چند دهه خود بخشی غیر قابل تفکیک از این سیستم تحمیق و کشتار جامعه بوده اند! چند دهه است این مرتجعین از منبر مساجد و سایر دستگهای تبلیغ و ترویج رژیم ننگین اسلامی زوزه می کشند، تا مردم را تحمیق کنند!

چندین دهه است، عمارت زنگار زده اسلام را لعاب می کشند، و فریبکاری میکنند! چندین دهه است بجای اینکه دنبال یک زندگی سالم و شغل شرافتمندانه باشند، پشت رژیم جنایت پیشه، علیه اکثریت جامعه سنگر گرفته اند! اکنون که رژیمشان در سراشیبی سقوط است، هراس از انقلاب وجود تک تک این مزدوران نان به نرخ روز را فراگرفته است! آمده اند تا "چهره رحمانی!" از اسلام بدهند! البته وحشتشان قابل درک است وقتی یکی از ارکان بقای ننگینشان که مذهب است از سوی اکثریت عظیم نسلها و خصوصا نسل جوان باد هوا شده است! وحشتشان قابل درک است که دیگر دکه مذهبشان توان اشاعه ارتجاع و حفظ لاشه متعفن کل اسلام سیاسی را ندارد. شما گله آخوندهای مرتجع محلی مریوان، اگر احساس خطر هم کرده اید، آمده اید تا بگوئید، این رژیم "اسلام عزیزتان" را بی اعتبار کرده است! در واقع شما طی این بیانیه آمده اید، جا نمازی اسلام متعفنتان را آبکش کنید. این در حالیست که مردم بپاخاسته و خصوصا نسل جوان سه ماه است، جانفشانی میکنند، تا تمام مظاهر مذهب و نمادهایتان را در هم بکوبند. میخواهید با این اوراد ارتجاعی، اسلامی که به درازای تاریخ از همه جوارح و منافذش چرک و کثافت بیرون زده را "غسل تعمید" بدهید! اما جامعه ایران بپاخاسته تا همه ارکان رژیم سرمایه داری اعم از مذهب را با همه مظاهرش به زیر بکشد! مردم مریوان همدستی شما با جلادان و قاتلان ضد زن، کودک و علیه هر درجه ای از آزادیخواهی را بخاطر دارند! وحشت شما بسیار واقعیت و قابل درک، وقتی پیش نماز جماعتتان در شهر مریوان از ترس گوشمالی دادنش از سوی مردم تو سراغ موش قایم شده است.
مردم آگاه و مبارز مریوان و سایر شهرها نشان داده اند، نخواهند گذاشت این مرتجیعن پشت آخرین خاکریز این جانیان بنفع اسلامشان سنگر بگیرند! آنچه این مرتجعین را به واکنش واداشته وحشت از انقلاب است. آنها بر متن این تحول انقلابی دنبال این میگردند، ببینند آیا میشود با فریب "چهره رحمانی" دادن از اسلام که گویا این رژیم به اسلام آنها هم ضربه زده، میان این خیزش انقلابی جا پایی برای بقای ننگین خود باز کنند! آنها از رژیم شاکی هستند، که اسلام را به شیوه آنها گسترش و نمایندگی نکرده است! اینها میخواهند زیر پوشش فریبکارانه دفاع از مبارزات مردم لاشه متعفن اسلام محمدی بر دوش آنها اینبار حمل گردد!
ننگتان باد مرتجعین به پایان خط رسیده اید!
زنده باد انقلاب!
 19.11.2022