بررسی کنفرانس اقدام مشترک 24 تشکل مستقل زنان در آستانه سالروز مهسا و تولد جنبش زن، زندگی آزادی

 

 

 


بررسی کنفرانس اقدام مشترک 24 تشکل مستقل زنان در آستانه سالروز مهسا و تولد جنبش زن، زندگی آزادی


https://youtu.be/PPB9Metnwrs

 

ویدئوهای دیگر