سلام زیجی: نگاهی به اعتراضات و اعتصاب سراسری کارگران نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نگاهی به اعتراضات و اعتصاب سراسری کارگران پیمانی نفت، پتروشیمی و نیروگاهی