خدامراد فولادی: سعید صالحی نیا در آستانه ی سالگرد ِ خیزش پرکارتر از همیشه!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

توضیح: این مطلب با چند روز تاخیر برای سنجش ِ میزان ِ وقاحت ِ مخاطبان ِ مقاله ی« خیزش ِ ضد ِ رژیمی را فدای رفاقت نکنید» انتشار می یابد. در آستانه ی برگزاری ِ سالگرد ِ خیزش ِ 1401 و باهدف ِ گرامی داشت ِنام و یاد ِ صدها کشته و اعدام شده ی خیزش باگلوله ها وطناب های رژیم، میلیون ها شهروند ِایرانی ِ داخل و خارج آماده گی ِ خود را برای برگزاری ِ مراسم ِ در خور ِ این جانباخته گان آماده کرده و برای تجمعات ِاعتراضی ِهمزمان علیه رژیم فراخوان داده اند.

همزمان با این فراخوان ها عوامل و مزدوران ِ رژیم نیز بیکار ننشسته و در تلاش ِشبانه روزی برای مقابله بااین فراخوان ها و اعلام ِ همبسته گی ها هستند. یکی از کسانی که این روزها خیلی فعال است سعید صالحی نیا پرورژیم ِ « سرشناس» ِ ساکن ِ آمریکا و بهره مند از هر دو آزادی ِ بیان ِ نوشتاری و رسانه ای انتشاراتی است. صالحی نیا در مدت ِ 3 روز 3 مقاله نوشته وانتشار داده است.مقاله ای به تاریخ ِ 20 شهریور با عنوان ِ « انقلاب ِ مهسا- در گیومه – یا انقلاب برای پایان ِنظم ِسرمایه و حاکمییت ِ طبقه ی کارگر؟ »، که در سایت ِ آزادی ِ بیان پاتوق ِ شبانه روزی ِ صالحی نیا منتشر شده است. دربخشی ازاین مقاله که تمامن با زمینه چینی های به سبک ِ« خودگویی و خودخندی »، به رودررویی با خیزش ِضد ِاستبدادی اختصاص دارد، آمده است:« در قیام ِ1401- یا انقلاب ِمهسا- ، راست با در دست داشتن ِ مدیای ماهواره ای و کمک ِ امپریالیست ها در ساختن ِ روایت های خود ، ابزارهای بیش تری داشت و به سرعت سروکله ی شعار ِ زن،زنده گی، آزادی از مدیای انتر ِ عربستان و بی بی سی و صدای آمریکا و..و.. بلند شد و..». من بارها نوشتم و از این اظهار نظر ِواقعگرایانه و افشاگرانه که واکنش ِ درخور به اهانت ها و تهمت های ازموضع ِرژیم ِصالحی نیابه میلیونها شهروند ِ ایرانی است خسته نخواهم شد که این شخص هم شیاد است و هم دروغگو و هم خواننده را بی سواد و فریب خور پنداشته و با سوء استفاده از « آزادی ِ بیان » ِ دوگانه ای که به لطف ِ دموکراسی و تکنولوژی ِ« امپریالیسم» دارد، هرچه می خواهد علیه ِ خیزشگرانی که نه آزادی ِ بیان دارند و نه از هیچ گونه امکان ِ تکنولوژیکی برخوردارند، می نویسد و انتشار می دهد و با وقاحت ِ تمام جریان ِ خیزش ِ میلیونی ِ خود انگیخته را با نسبت دادن ِ به امپریالیسم و رضا پهلوی و مجاهدین می خواهد بدنام کند و به زعم ِخود ایزوله و خانه نشین نماید. یعنی همان کاری راکند که رژیم با تمام ِ رسانه های کاغذی و اینترنتی و « کارشناسان» سیاسی و اقتصادی اش نتوانسته وهرگزنخواهد توانست انجام دهد. شیادی و دغلکاری تا این حد است که شعار ِ اصلی و محوری ِ میلیون ها شهروند ِ دموکراسی خواه یعنی « مرگ بر دیکتاتور» را بگذاری و فقط یک شعار ِ زن، زنده گی، آزادی را آنهم از موضع ِ زن ستیزانه ی خودت عمده کنی ومدام تکرارنمایی. جناب ِ پرورژیم! این« انتر عربستان» و بی بی سی و صدای آمریکا نبودند که میلیون ها شهروند را از دهه ی هشتاد به این سو به خیابان ها کشاندند و شعار مرگ بر دیکتاتور در دهان شان گذاشتند. این جنایت ها و سرکوب ها و دزدی ها و اختلاس های خود ِ رژیم از یک سو، و پنج دهه نبود ِآزادی ِ بیان و وجود ِاختناق و خفقان و گشت ِ ارشاد و سانسور ِ کتاب و سرکوب ِ نویسنده گان و هنر و هنرمندان و ...بود که میلیون ها شهروند ِ خواهان ِ سرنگونی ِ رژیم را با آگاهی ازعواقب ِ آن به خیابان ها کشانده است. صالحی نیای پرورژیم! دعوای خانواده گی ِتو باهمفرقه ای های ات ودیگر فرقه سالاران که همین ها هم دلیل اش این است که آنها مخالف ِ رژیم اند و تو خواهان ِحفظ و بقای آن، هیچ ربطی به خیزش ِ دموکراسی خواهانه ی این جامعه ندارد. مزه پرانی ها و دلقک بازی ات مثل ِ این جمله ی« انقلاب ِ مهسا کیلویی چند»هم دقیقن ازموضع ِ« انتررژیمی » ِ رسوای توست که جز دلقک بازی ومزه پرانی و متلک گویی برای خوشامد و خنداندن ِ جنایتکاران ِ حاکم بر ایران هیچ هنر ِ دیگری نداری. آری ، در آستانه ی 25 شهریور و سالگرد ِ خیزش ِ نوین ِ استبداد ستیز و اسلام ستیز ِ ایرانی ها، صالحی نیا متلک گوترومزه پران ترازهمیشه به جنگ ِ میلیون ها خیزشگر ِ عزم جزم کرده برای سرنگونی ِ رژیم آمده است. به طوری که در 3 روز 3 مقاله علیه خیزش نوشته و گوی سبقت را در اهانت و اتهام زدن به دموکراسی خواهان از کیهان و دیگر روزنامه های دولتی و صدا و سیمای رژیم ربوده است، و بدون ِ شک دست مریزادش را به موقع از رژیم خواهد گرفت. صالحی نیای وارونه گو! این تویی که به لطف ِ بذل و بخشش ِ امپریالیسم هم به نان و نوا رسیده ای و هم از آزادی های سیاسی یی که استحقاق ِ شان را نداری برخوردار شده ای، و هم با استفاده از تکنولوژی اش از راه ِ دور هوای رژیم ِ اسلامی ات را داری. یعنی هم از فلان می خوری وهم ازبهمان! آنوقت برای ایز گم کردن به گربه های ات، ایرانی های زنده گی در کف ِ دست نهاده برای آنچه تو به مفت  به دست آورده ای رامتهم به مزدوری و جیره خواری ِامپریالیسم می کنی. حقیقتن که ننگ ات باد که جز بایسته و لایق ِ ننگ نیستی.