در پست زیر ابتدا مقدمه من بر ترجمه نسخه اصلی فرانسه انترناسیونال، بعد از آن خود ترجمه، و در آخر مقاله موجز لنین در معرفی اوژن پاتیه سراینده انترناسیونال را می خوانید.

و سرود انترناسیونال بدنیا آمد!

مقدمه مترجم (جمشید هادیان)

در اسکله‌های سی‌یرالئون                                                                                                                                                         
در پنبه‌زارهای آلاباما
در معادن الماس کیمبرلی
در تپه‌های قهوه‌زار هائیتی