جهان چیت و خاتون آباد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

کشتار و سرکوب کارگران و مبارزات جاری طبقه کارگر
5شنبه 26 ژانویه 2023 - 6 بهمن 1401
ساعت 20 و سی بوقت اروپای مرکزی ساعت 23 بوقت ایران در کلاب هاوس آلترناتیو کارگری

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
کارزار پشتیبانی از کارگران ایران
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران