اطلاعیه: قتل مهسا امینی آخرین میخ بر تابوت نظام متعفن و زن ستیز اسلامی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چه تسلیتی از این بالاتر که پژواک فریاد "ما همه مهسا هستیم" از گلوی داغدار و خشمگین مردمان یک کشور در جهان طنین انداز است. خفاشان تاریک اندیش نظام اسلامی با ربودن و قتل مهسا ناخواسته بر انبار خشم چهل و اندی ساله مردم، آتش افروختند. شعله های خشم بحق مردم و بخصوص زنان در سراسر ایران نظام متعفن اسلامی و اندک مزدورانش را محاصره کرده است. تجاوز نظام اسلامی به حقوق زنان، کودکان، بازنشستگان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار محروم جامعه منجر به شکستن دیوارهای سد صبر و تحمل مردم شده است.

اینبار اعتراضات یکپارچه مردم و در پیشاپیش آن زنان از نوع دیگریست. پیوستن جنبش دانشجوئی به این سیل خروشان، بر شتاب آن افزوده است، جنبشهای کارگری و فرهنگیان نیز در راه پیوستن با همسرنوشتان خود هستند. شاید تاریخ نگاران بنویسند که تار موی مهسا بر گردن نظام زن ستیز پیچید و بساط جنایتکاری حاکمیت ارتجاع اسلامی را برچید.

سالیان، سال است که شعار "رهائی زن معیار رهائی جامعه است" در دستانمان نوید آنروز را میدهد. چه زیبا خواهد بود زمانیکه دنیا بداند، رژیم جنایتکار و زن ستیز اسلامی بدست توانای زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب به گور خواهد رفت.

مبارزه متحدانه ادامه دارد!

به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهیم!

مینو همتی

دبیر سازمان رهائی زن