گزارش تشكیلات خارج كشور حزب از برگزاری مراسم های اول ماه مه در كشورهای مختلف

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گزارش مراسم اول ماه مه در لندن-انگلیس: مراسم امسال طبق روال هر ساله ی کشورهای مختلف جهان، در روز یکشنبه اول ماه می ۲۰۲۲ در لندن هم برگزار شد. این مراسم که با فراخوان اتحادیه های کارگری انگلیس بود با حضور وسیع شرکت کنندگان روبرو شد و طبق سنت هر سال تجمع از مقابل کتابخانه مارکس در لندن شروع شده و پس از راهپیمایی به سمت میدان ترافالگار خاتمه یافت.به جرات میتوان گفت پس از اوضاع قرنطینه و در شرایط پسا کرونایی انگلیس این راهپیمایی از بایستگی مهمی برخوردار بود و البته موج نارضایتی مردم از شرایط معیشتی در سطحی وسیع قابل رؤیت بود!

مطالبات و شعارهای امسال در راهپیمایی به طرز نمایانی بر اوضاع معیشتی مردم، 'نه به ریاضت اقتصادی' ، 'نه به جنگ' و عیان ساختن تاثیرات عظیم فشارهای اقتصادی و بیکاری، بالا رفتن مالیات ها و ... بود. و البته شعارهای 'نه به جنگ' ی، که بیان میکرد این نوع جنگ های حاکمان سرمایه داری هیچ ربطی به منفعت طبقه کارگر از بریتانیا تا ایران و چین و روسیه ندارند، و کارگران تنها در یک چیز مشترک اند، آن هم طوق زنجیرهای حاکمان بورژوازی ست! در این میان سرود انترناسیونال هم به کرّات در راهپیمایی طنین انداز بود. تشكیلات لندن حزب حکمتیست (خط رسمی) به همراه حزب کمونیست کارگری کردستان و حزب کمونیست کارگری عراق در این مراسم فعالانه شركت كردیم.

بعلاوه روز شنبه ۳۰ آوریل نیز جشنی در گرامیداشت روز جهانی كارگر به دعوت تشكیلات لندن سه حزب كمونیست كارگری عراق، حزب كمونیست كارگری كردستان و حزب حكمتیست(خط رسمی) با شركت دهها نفر از برگزار شد. در این مراسم با اعلام یك دقیقه سكوت به یاد جانباختگان را آزادی و سوسیالیسم و بدنبال تبریك اول مه و خوشامدگویی از مهمانان شروع شد. بدنبال رفقا دشتی جمال و نادیه محمود از اعضا رهبری حزب كمونیست كارگری كردستان و عراق سخنانی به مناسب اول مه ایراد كردند. رفقا در سخنان خود به وضع جهان ما و جنگها و كشمكشهای امپریالیستی در خاورمیانه و در امتداد آن جنگ در اوكراین و عواقب وحشتناك آن برای بشریت و تعرضات بورژوازی در همه جهان به معیشت طبقه كارگر و ا افزایش دامنه این تعرضات و میلیتاریسم به بهانه جنگ در اوكراین پرداختند. سخنرانان ضمن اشاره به وضع منطقه خاورمیانه از كردستان تا عراق و موقعیت طبقه كارگر بر ضرورت انقلاب كارگری و سوسیالیسم به عنوان تنها راه رهایی طبقه كارگر جهانی و بشریت از سیستم كاپیتالیستی تاكید كردند. مراسم بعد از سخنرانی رفقا تا پاسی از شب با موزیك و رقص و پایكوبی ادامه داشت.

ما در این روز اعلام کردیم که طبقه کارگر ایران با طبقه کارگر در هر کجای دنیا از آمریکا، اروپا، روسیه، چین و کشورهای خاورمیانه، همه منفعت مشترکی در به زیر کشیدن مناسبات سرمایه داری دارند.
اول مه امسال نشان داد که سنگری عظیم به گستردگی کارگران جهان در مقابل بورژوازی گسترده شده که استوار بر منافع طبقاتی خود و در صف مستقل خود به میدان آمده اند!

زنده باد مبارزات کارگران جهان علیه استثمار و نابرابری
زنده باد حکومت کارگری

تشکیلات خارج حزب حکمتیست(خط رسمی) واحد لندن
۱ می ۲۰۲۲

---------

گزارش اول مه در کلن-آلمان

۳۰ آوریل به مناسبت اول ماه مه جشنی از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان و حزب حکمتیست (خط رسمی) برگزار شد.
مراسم ابتدا با تبریک روز اول ماە مە وهمچنین اعلام دستور برگزاری و سخنرانی رفیق گەشاو از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان شروع شد و همچنین محمد راستی از طرف حز ب حکمتیست (خط رسمی) سخنرانی و پیامی را به مناسبت اول مه ارائه دادند و در ادامە از طرف یکی از مهمانان شعری خوانده شد، بدنبال رفیق جواد طیب از رفقای کمونیست افغانستان در مورد اول مە و اهمیت آن و اوضاع فلاکتبار مردم افغانستان و بە ویژە طبقە کارگری کە از لحاظ فقر و فلاکت در اوضاع به شدت غیرقابل تحمل معیشتی، بهداشت و درمان و نبود امنیت و ... هستند که قابل مقایسە با هیچیک از کشورها نیست، سخنانی ایراد کرند . رفیق طیب در مورد اقدام مشترک و اتحاد و انسجام طبقه کارگر صحبت کردند و روی تاثیر مخرب ناسیونالیسم و مذهب در ایجاد شکاف و غیر حساس کردن بخشهای مختلف مردم در دنیا نسبت به اتفاقات و تعرض بورژوازی تاکید کردند.
بخش دوم مراسم، صرف شام و میوە و نوشیدنی و اجرای موزیک و رقص بود که شب بسیار زیبا و صمیمانەای را تا ساعت ۲۳ دور هم رقم زد.

در اول مه، واحد کلن حزب حکمتیست (خط رسمی) ازساعت ۱۱:۳٠ درمحل تجمع با پرچمهای سرخ، پلاکاردهای ضد جنگ، اتحاد طبقە کارگر رمز پیروزیست و تراکتهای متنوع دیگر کە با زبانهای آلمانی و فارسی و لوگوی حزب تزئین شدە بود همراه با رفقای حزب کمونیست کارگری کردستان، حزب کمونیست کارگری عراق، حزب کمونیست آلمان و هزاران کارگر و کمونیست دیگر مراسم روز جهانی کارگر را شروع کردیم. راهپیمایی به روال هر ساله از جلو ساختمان DGB یکی از اتحادیه های کارگری بزرگ آلمان شروع و طی مسیری پنج کیلومتری از خیابانهای اصلی شهر به میدان اصلی تجمع به نام Alte-Markt ختم شد. سراسر این مسیر اتحادیەها، احزاب مختلف، شخصیتها هر جمع با در دست داشتن آرمها و پلاکاردهای خود وسردادن شعار مورد نظرشان زیبائی خاصی بە راهپیمائی دادە بود، مخصوصا" شعارهای: اتحاد،اتحاد، انترناسیونال است رمز پیروزی، بدون اسثناء تکرار میشد و زمین و سیستم سرمایەداران را بەلرزە درآوردە بود. شعار عمومی دیگر درتقابل باجنگ بود.

ما بە دنبال رفقای کمونیست آلمانی کە بیشترین شعارهای ضد جنگ را حمل میکردند بە جلوجایگاه پنل سخنرانیDGB (حزب سوسیال دمکراتها ) رفتیم، برخی سخنرانان DGB در دفاع از سیاستهای آلمان در مورد جنگ سخنرانی میکردند. شرکت کنندگان چهار حزب: حکمتیست (خط رسمی)، حزب کمونیست کارگری کردستان، حزب کمونیست کارگری عراق، حزب کمونیست آلمان با بلند گوی دستی که همراە داشتیم به افشاگری این سخنرانی ها پرداختیم که باعث شد مدافعان دولت در ضدیت با شعار علیه جنگ و فضای ملیتاریستی واکنش نشان دهند و مردم و شرکت کنندگان را با احضار پلیس تهدید کنند. نهایتا ما با شعارهای ضد جنگ، ضد ناتو و محکوم کردن گسیل نیروی نظامی و ادوات جنگی به اوكراین فضا را قطبی کردیم و جمعیت همراه و متحد با ما شعارها را تکرار کرده و طنین انداز شد و از طرف بخش وسیعی از شرکت کنندگان در مراشم مورد تائید قرار گرفت و فضا عموما نشان از مخالفت با جنگ و فضای ملیتاریستی بود.
سخنرانان دیگری در مراسم از بخش بیمارستان، معلمان و کارگران از مشکلات معیشتی و کمبود های یهداشتی و تحصیلی و کمبود نیرو در بخشهای مختلف اجتماعی مختلف صحبت کردند

زندە باد اول مه
تشکیلات خارج كشور حزب حکمتیست(خط رسمی) واحد کلن
۱ می ۲۰۲۲

--------------

گزارش مراسم اول ماه مه در تورنتو-کانادا

بمناسبت اول ماه می روز اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر، در روز شنبه ۳۰ آوریل مراسمی در شهر تورنتو، از طرف تشکیلات کانادا، سه حزب: کمونیست کارگری عراق، حکمتیست ( خط رسمی) و کمونیست کارگری کردستان، بر گذار شد.
در این مراسم سخنانی در گرامیداشت روز جهانی کارگر و اتحاد و یکپارچگی و تلاش برای تغییر و دگرگونی دنیای موجود و بر قراری جامعه‌ای فارغ از استثمار و کارمزدی و مالکیت خصوصی بر آبزار تولید یعنی سوسیالیسم، انجام گرفت.

سخنرانان در این مراسم عبارت بودند : از:

سردار عبدالله( به زبان کردی)
سمر عزیز ( به زبان انگلیسی)
Kirk Vadivelu ( Member of Municipal socialist action)
Nawzad Medhat ( socialist action)

در این رابطه، سخنرانان بر سر مسئله تشکل طبقاتی کارگران و انسجام یافتن در حزب طبقاتی خودشان بعنوان ابزاری برای تغییر و دگرگونی مناسبات اجتماعی سرمایه داری تاکید کردند.
در جوار مراسم نمایشگاه عکس و کتاب مختلف در ارتباط با مبارزه طبقاتی کارگران، به زبانهای انگلیسی، و فارسی و کردی و عربی دایر بود.

تشکیلات خارج حزب حکمتیست(خط رسمی) واحد تورنتو
۱ می ۲۰۲۲

--------------

گزارش مراسم اول ماه مه در گوتنبرگ-سوئد

روز یکشنبه ا مه، روز جهانی کارگر مراسم ها و تظاهرات های مختلفی در گوشه کنار شهر گوتنبرگ برگزار شد.
یکی از این تظاهرات ها که بیشتر مورد توجه قرار گرفت، تظاهرات صف چپ با شرکت هزاران نفر بود که با در دست داشتن پلاکارت و باندرولهایی با شعار(نه به جنگ، نه به ناتو،۶ ساعت کار،علیه تخریب محیط زیست، علیه کاپیتالیسم و زنده باد سوسیالیسم ) در Andra-Långgatan بود که به سمت میدان Gustav-Adolf راهپیمائی کردند.

تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست (خط رسمی) نیز با در دست داشتن پرچم حزب، پوستر های مارکس و پلاکارت علیه جنگ وملیتاریسم و سر دادن شعارهائی با همین مضامین حضور فعالی در این مراسم داشتند.

تشکیلات خارج حزب حکمتیست(خط رسمی) واحد گوتنبرگ
۱ می ۲۰۲۲

-------------

گزارش مراسم اول ماه مه در کپنهاگ-دانمارک

روز یکشنبه ا مه، روز جهانی کارگر مراسم روز جهانی کارگر با شرکت احزاب و شخصیتهای چپ و کارگری در کپنهاگ دانمارک برگزار شد که حزب حکمتیست (خط رسمی) نیز با پلاکارت های مارکس و منصور حکمت و شعار علیه فضای میلیتارسم از شرکت کنندگان در این مراسم بود.
مراسم با سخنرانی های متعدد و راهپیمائی نمادین ویژه این روز ادامه داشت، که سخنرانان در خصوص وضعیت رفاهی و معیشت در سطح جامعه و همچنین در ضدیت با فضای میلیتاریستی و جنگی حقنه شده به مردم صحبت کردند.
در این راهپیمایی و مراسم رفقا حزب ما به پخش نشریات و ادبیات حزبی در بین شرکت کنندگان پرداختند. بعلاوه كتبهایی از حزب از جمله در مورد جنبش شورائی و مجامع عمومی کارگری را در دسترس قرار دادند..

تشکیلات خارج حزب حکمتیست(خط رسمی) واحد کپنهاگ
ابراهیم هوشنگی
۱ می ۲۰۲۲
گروگانگیری از فولادی ها بی جواب نمی ماند!
اخراج و تصفیه اخیر نمایندگان و سخنگویان كارگران فولاد خوزستان به دلیل اعتراضات متحدانه خود پیرامون مطالبات شان سرآغاز یورش حاكمیت و كارفرمایان در سال جدید به صفوف طبقه كارگر در ایران است. اسامی كارگران اخراجی كه كارت ورودشان به محل كار مسدود شده است، به قرار زیر است: کریم سیاحی، مصطفی عبیات، علی الاهی فر، علی نادری، حسین داودی، مهدی نگراوی، حمیدغلامی، سید حسین موسوی، محمدهویزه، علی بوباش، سید طاهامشعشعی، سعید میاحی، علی آلبوطرفی، حسن عزیزی، علی بناری، علی علیبازی، سید رسول حراگ، پیام طاهری، محمدطاهری، ابراهیم دغلاوی، جواد ملااسکندری.

سالی كه نیكوست از بهارش پیداست. این آغاز سالی است كه خامنه ای در روزهای ابتدایی اش، آن را سال "تولید، اشتغال آفرین و دانش بنیان" نام نهاده است. اینها اسم رمز سفت كردن كمربند حاكمیت در مقابل طبقه كارگری است كه به عنوان تنها اپوزیسیون واقعی و خلاف جریان جامعه از دیماه ۹۶ تا امروز پا پیش گذاشته است و حاضر به عقب نشینی و تمكین به تعرض بورژوازی نیست.

كارگران فولاد در دفاع از رفقا و نمایندگان خود، در حال برنامه ریزی برای پاسخ دادن به این تعرض گستاخانه هستند. تجمع سراسری امروز كارگران فولاد در محل كار در حمایت از رفقا و همكاران خود سرآغاز یك دور دیگر از مبارزات متحدانه آنها است. توطٸه اخراج و تصفیه رهبران كارگری و كارگران معترض یك حربه شناخته شده حاكمیت و كارفرمایان است، هر جا خطر اتحاد و یكپارچگی طبقه كارگر را بو کشیده اند، از هیچ اقدامی در جهت تصفیه و اخراج رهبران كارگری كوتاه نیامده اند. در هفت تپه هم از همین حربه اخراج رهبران كارگری استفاده كردند، تا مبارزات در هفت تپه را به شكست بكشانند. اما همانطور كه كارگران هفت تپه پشت رهبران خود را خالی نكردند و تا آزاد كردن رهبران و همكاران خود از سیاهچال های این نظام دست از سر این حاكمیت برنداشتند، همانگونه كه هفت تپه ای ها یكی از مطالبات اساسی شان بازگرداندن همكاران و سخنگویان اخراجی شان به محل كار است و از آن كوتاه نمی آیند، همانطور که در هفت تپه در ازاء هر نماینده و سخنگوی دستگیر شده نمایندگان دیگر به میدان آمدند، به همان شكل هم كارگران فولاد در اعتراض و تجمع امروز خود پاسخ راسخ و دندان شكنی به دسیسه حاكمیت و كارفرمایان در فولاد اهواز دادند. معلوم شد كه با ترفند اخراج و بیكارسازی سخنگویان و پیشروان كارگری نمیتوان هیچ كارگری را مرعوب کرد و به تمکین کشاند. با دستگیری و اخراج هر فعال كارگری، دهها رهبر و فعال كارگری پا پیش خواهند گذاشت و روی سكو خواهند رفت و در قامت رهبر و سخنران و سخنگوی كارگران عروج خواهند كرد. تجمع امروز كارگران فولاد در حمایت از همكاران خود، مصداق بارز ایستادگی طبقه كارگر در دفاع از نمایندگان، سخنگویان و پیشروان خود و اخطار به دولت و كارفرمایانی است كه در صورت عدم بازگشت به كار همكارانشان، خوزستان را به لرزه درخواهند آورد.

كارگران فولاد همچون كارگران هفت تپه در تمام این مدت صدای متحد و رسای كل طبقه كارگر ایران و محرومان منزجر از فقر و فلاكت و بی حقوقی بوده اند. دسیسه های جبونانه حاكمیت و كارفرمایان، از شبیخون به صفوف آنها تا اخراج، پرونده سازی، اعتراف گیری، تعیین وثیقه های سنگین و گرو گرفتن آذوقه شب خانواده های آنها و ... همه و همه به قدمت چهل سال حاكمیت منحوس جمهوری اسلامی ادامه داشته است. اینها ترفندهای پاخورده حاكمیت در برابر اتحاد و حق طلبی كارگری در جامعه است.

این سیاست آشنای ضد كارگری كه كمر به تحمیل یك فلاكت سراسری به مردم ایران بسته است، سیاستی كه جز چماق سركوب، اخراج و دامن زدن به تفرقه در صفوف متحد و یكپارچه كارگران فولاد، هفت تپه، نفت، پتروشیمی ها، معادن، معلمان، پرستاران و بازنشستگان نمی شناسد محكوم به شکست است و باید برچیده شود. این حكم طبقه كارگر ایران و مردم ایران است. با هر تعرض گستاخانه حاكمیت به صفوف ما، دهها تعرض حق طلبانه به صفوف این حاكمیت در دستور كار ما قرار میگیرد. پاسخ هر دست درازی به فعالین جنبش ما، تعرض سازمانیافته طبقه ما به صفوف حاكمان و كارفرمایان است. فولادی ها تنها نیستند! طبقه كارگر ایران هر روز آبدیده تر میشود!

گروگان گیری از جنبش ما بی فایده است، بیش از این جوابگوی نیازهای نظام سرمایه داری و تحمیل فقر و خفقان در ایران نیست. از ما و میلیونها انسان تشنه رفاه، آزادی و عدالت بشنوید كه عمرتان به سر رسیده است. از قدرت متحد فولادی ها، هفت تپه ای ها، نفتی ها، معلمان، بازنشستگان و ... در این واپسین روزهای مانده به اول ماه مه، روز جهانی طبقه كارگر بترسید! گروگان گیری از كارگران فولاد گروگانگیری از طبقه كارگر ایران است. طبقه كارگر ایران از فولاد تا معادن، از ذوب آهن و نفت و گاز و پتروشیمی ها تا هفت تپه، هپكو، آذر آب و تا صف همه اقشار محروم جواب این گستاخی و گروگانگیری را خواهند داد.

زنده باد رزم متحدانه طبقه كارگر

حزب حكمتیست (خط رسمی)
۲۴ آوریل ۲۰۲۲