گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری گفتگوی آسو سهامی با امان کفا از رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

 


گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری گفتگوی آسو سهامی با امان کفا از رهبری حزب حکمتیست (خط رسمی)

Radio Neena
84 subscribers

Subscribed

 

 

 

 

 

ویدئوهای دیگر