گفتگو با ستار رحمانی در مورد وضعیت معیشتی کارگران و اعتصاب نفت و پتروشیمی