مردم مهاباد برای مقاومت در برابر ماموران سرکوب در خیابان سنگر ایجاد کرده و پناه گرفته‌اند