کامران پایدار: به پاخیزیم روزهای شیرین پیروزی درراه است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

این روزها، شورش گرسنگان و قیام سرتاسری زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه تمامی ارکان و پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. حکومت اسلامی جنایتکار بیش از هرزمان دیگری درسراشیب سقوط گرفتاراست .سرکوب و دستگیری,بازداشت وشکنجه کارگران زحمتکش وستمدیده واخذ اقرارواعترافات اجباری به ضربت سرنیزه و شکنجه در قاموس حکومت جنایت وفساد اسلامی مدافع سرمایه پدیده تازه ای نیست.

شکستن شخصیت و حریم وحرمت انسانها واعتراف گیری اجباری به ضرب زوروتهدیدواجبار تحت شکنجه و انواع فشارهای وحشیانه وغیرانسانی جسمی وروانی شاهکار منسوخ ونخ نمای شکنجه گران و بازجویان حکومت اوباش اسلامی است . اگراعمال انواع جنایت وشکنجه واخذ اقاریر واعترافات اجباری وسرکوب وچماق وسرنیزه ازکارگران وانسانهای مبارزوآزادیخواه و برابری طلب نتیجه ای می داشت امروز حکومت سراپا فساد جنایت اسلامی اینگونه مستاصل و هراسان ودرمانده درسراشیب سقوط وفروپاشی نمی بود.حکومتی که درتمامی عرصه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی و.... با بن بست وانحطاط و بحرانهای لاعلاج دست به گریبان است . حکومتی که درطی چهل وسه سال فقروگرسنگی، بیکاری وگرانی و تورم ، مرگ وسرکوب و سانسوروخرافات مذهبی بی سابقه ای را به زندگی دهها میلیون انسان کارگر و زحمتکش تحمیل نموده است.حکومتی که تنها ابزار بقایش سرکوب وزندان و شکنجه و طناب و چوبه دار است.حکومتی که جواب کارگر گرسنه و خانواده های محروم وزجر کشیده کارگری و فعالین کارگری را با زندان و گلوله ، شکنجه و شلاق میدهد. حکومت ننگ و کثافت اسلامی سرمایه جایی برای بقا و راهی برای فراربرایش متصور نیست.اعتراضات ومبارزات پرشورورزمنده کف خیابان همه آحاد دها میلیونی مردم به جان آمده این روزها بینظیرو شایسته تحسین است اما همین سطح ازمبارزه کافی نیست !باید همدلی و اتحاد رزمنده کف خیابان بیش از اینها تعمیق و گسترش یابدباید آحادمیلیونی بیشتری به این رزم پرشورانسانی بپیوندندوباز هم اعتراضات پرشورکف خیابان به تنهایی وبه خودی خود قادربه نابودی وانهدام ماشین جنایت و سرکوب حکومت اسلامی نیست.اعتصاب واعتصاب و بازهم اعتصاب،دراین لحضات حساس و دوران سازاعتصابات فراگیروگسترده خصوصا درمراکزصنعتی و بزرگ و پرشمارکارگری از قبیل صنایع نفت وپتروشیمی ها،خودروسازیها،فولاد وذوب آهن و همه مراکز ریز و درشت کارگری می تواند و باید تیر خلاص نهایی را برکالبد فاسدوپوسیده حکومت جانیان اسلامی شلیک کند و کاررا یکسره نماید باید طبقه کارگررزمنده با شعار آزادی وبرابری وحاکمیت شوراها به میدان بیاید تادراین رهگذر هم سرنگونی قطعی حکومت وهم آینده یک زندگی انسانی و آزاد وبرابر برای همگان تضمین گردد.این روزها نقش بسیار مهم و اساسی بر عهده فعالین رزمنده کارگری درمیدان است.جنایتکاران اسلامی باید بدانند سرزمینی را که با سرنیزه شخم میزنند محصولی جزطوفان ندارد.تکیه حکومت جهل وجنایت اسلامی برشکنجه وزندان و سرکوب خشن کارگران گرسنه نه نشانه اقتدار بلکه درنهایت پستی وحقارت، ترس ووحشت از سقوط و فروپاشی چاره ناپذیر است.روزهای شیرین سرنگونی چهل و سه سال حاکمیت ننگ وکثافت وفساداسلام وسرمایه درراه است.
زنده باد اعتراضات پرشورکف خیابان
پیش به سوی اعتصابات سرتاسری

مرگ برحکومت اسلامی
1/7/1401