حسن رحمان پناە: آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی در ایران ، ستایش در کردستان عراق!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از آن است که بنرهای نصب شده در شهرهای مختلف ایران در دومین سال مرگ قاسم سلیمانی از سرداران سپاه و مسئول سپاە قدس برون مرزی تروریست توسط مردم به آتش کشیده شده است. همزمان مجسمه قاسم سلیمانی در شهر کرد، که روز چهارشنبه ١٥ دی ماه، با هزینه هنگفت حکومتی نصب شده بود و به گفته ی یکی از مسئولین خود رژیم ١٥٠ میلیون تومان هزینه داشته است، آتش زده شد و کاملا تخریب شد. بنا بە اخبار و گزارشات منتشر شدە در تعدادی دیگر از شهرهای ایران و در استانهای مختلف عکس های قاسم سلیمانی بە آتش کشیدە شدەاند.

همزمان در خارج کشور و در نقاطی از لبنان و همچنین عراق و از جملە در بغداد نیز بنرهای قاسم سلیمانی کە نماد جنگ و خشونت و سلب آسایش و امنیت از مردم این کشورها بودە بە آتش کشیدە شدەاند. البتە بە آتش کشیدی نمادهای جمهوری اسلامی در عراق و بویژە در مناطق شیعە نشین کە جمهوری اسلامی و بویژە سپاە قدس آنرا حیاط خلوت خود می دانست، تازە نیست و بارها مراکز و کنسولگری رژیم ولایت فقیە در این مناطق بە آتش کشیدە شدەاند . این اقدامات در دو کشوری کە جمهوری اسلامی میلیاردها دلار از دسترنج مردم ایران را در آنها جهت اقدامات تروریستی سرمایەگذاری کردە است ، نشانە بارز از افول سیاست منطقەای رژیم و ناکام ماندن صدور انقلاب اسلامی است.
اما آنچە در این میان اعتراض و نارضایتی وسیع در میان مبارزین سیاسی و بویژە فعالین سیاسی کرد ایرانی را برانگیخت، برگزاری مراسم های یادبود قاسم سلیمانی در اقلیم کردستان عراق بە مناسب دومین سال کشتە شدن این فرماندە جنایتکار سپاە قدس رژیم بود. در شهر سلیمانیە در اقلیم کردستان کە بە شهر روشنفکری توسط "یونسکو" ملقب گردید، مراسم بزرگی در یکی از سالن های اصلی شهر با حضور جمع کثیری از مسئولین حزبی و حکومتی برگزار گردید . در این مراسم از "حاج قاسم " بعنوان یار و یاور این احزاب ، کە در عمل عامل اصلی رواج تروریسم و کشتار در منطقە و از جملە اقلیم کردستان بودە ، تجلیل بعمل آمد. ستایش از قاسم سلیمانی ستایش از جنایتکاری است کە در دهە ٩٠ میلادی قرن ٢٠، بیش از ٤٠٠ نفر از فعالین سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی فعال در احزاب سیاسی اپوزسیون رژیم و افراد پناهندە در این منطقە بە دست نیروهای تحت امر وی ترور شدند. ستایش از قاسم سلیمانی در واقع ستایش از رواج و گسترش تروریسم و بنیادگرایی اسلامی است کە در جنگ آنان با احزاب موجود در این منطقە دەها کادر و پیشمرگ احزاب حاضر در این گردهمایی را بە قتل رساندەاند. ستایش از "حاج قاسم " ، ستایش از حملە بە اقلیم کردستان بعد از رفراندوم ٢٥سپتامبر ٢٠١٧ در اکتبر همان سال و از دست دادن ٥١درصد از خاک اقلیم کردستان بە دست ارتش و حشدالشعبی است کە همزمان دەها پیشمرگ و مردم عادی نیز جانباختند و قاسم سلیمانی بعنوان معمار این حملە معرفی گردید. ستایش از قاسم سلیمانی در واقع، تائید تبلیغات و فیلم های جعلی جمهوری اسلامی است کە گویا "حاج قاسم" با ٤٠ پاسدار مانع از سقوط شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان، در یورش سال ٢٠١٤ داعش گردید. تبلیغاتی کە آشکارا تحقیر نیروی پیشمرگ این منطقە و مردمی است کە بە دفاع از کرامت و انسانیت خود همت گذاشتند و همراە با مبارزین "روژآوا" در سوریە شکست داعش و متحد و مدافع سرسخت آن "اردوغان" را در تاریخ ثبت کردند. مضافآ این مراسم و درخواست نامگذاری روز ترور این جنگ طلب و تروریست بعنوان "روز صلح در منطقە" توسط استاندار سلیمانیە، دهن کجی آشکار بە شعور مردم هر دو کشور ایران و عراق ، بویژە مردم کردستان است کە سابقە طولانی در مبارزە و مقاومت با رژیم های دیکتاتور و سرکوبگر در تهران و بغداد و از جملە جنایتکارانی از نوع "علی حسن المجید(علی شیمایی) و قاسم سلیمانی دارند.
آتش زدن بنرهای قاسم سلیمانی، تروریست بین‌المللی، نمایانگر خشم و انزجار مردم ایران و قربانیان جنایات نامبردە در عراق و لبنان از این سردار سپاه و متعاقبآ علی خامنه ای ، بیت رهبری ، سپاە پاسدارن و کل حاکمیت جمهوری اسلامی است. دور نیست روزی کە جمهوری اسلامی بە همت اعتراض و مبارزە متحدانە، سازمانیافتە و اگاهانە مردم ایران سرنگون گردد و بنر و مجسمەهای قاسم سلیمانی و دیگر رهبران و سمبل های جرم و جنایت رژیم در ایران و منطقە بە زبالەدان تاریخ انداختە شود. بی شک در آن شرایط منطقە نیز روی امنیت و آسایش بە خود خواهد دید و ستایشگران "حاج قاسم " و دیگر جنایتکاران نیز از شرم ،اگر وجود داشتە باشد ، سرافکندە خواهند شد.
جمعە ٧ ژانویە ٢٠٢٢