رحمان حسین زاده: هزیمت از افغانستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

میخ آخر برتابوت هژمونی طلبی جهانی آمریکا! شب گذشته، درست یک دقیقه به ۱۲ شب کابل، آخرین واحدهای ارتش آمریکا "منظم و مرتب" به تعهد خود در مقابل طالبان عمل نموده و افغانستان را ترک کردند. تحلیل و تفسیرها در مورد این رویداد متنوع و فراوانند. به سهم خود تبیین کاملتر این رویداد و پیامدهای آن را در معادلات جهانی و منطقه ای و به ویژه مصائب تحمیل شده بر مردم افغانستان و راه برون رفت از این سناریوی سیاه را در مطالب دیگری، پی میگیرم.

اما آنچه مسلم است، شکست تروریسم دولتی آمریکا، از تروریسم اسلامی و طالبانی و هزیمت مفتضحانه و سراسیمه دولت و ارتش آمریکا از افغانستان، میخ آخر را بر تابوت هژمونی طلبی جهانی از مدتها قبل شکست خورده آمریکا کوبید. اکنون تروریسم دولتی آمريکا و ناتو و تروریسم اسلامی نه در تقابل باهم بلکه همسو و درفاز معامله با همند. کارکرد جنایتکارانه دو طرف چه آنزمان که دو قطب مقابل هم و چه امروز که همسو و در آشتی اند، مستقیما زندگی مردم افغانستان‌ و میلیونها انسان را در منطقه به تباهی کشاند. این عاقبت سخت طرحهای شکست خورده "نظم نوین جهانی" و "خاورميانه بزرگ" ابداعی هیأت حاکمه امپریالیستی آمریکا، در پایان جهان دو قطبی و در دنیای بعد از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ برای بشریت بود. با هزیمت دولت آمریکا از افغانستان و در آینده نزدیک از عراق و به تعبیری از خاورمیانه، جهان معاصر وارد دوره جدید، با مختصات جدید و قطب بندیهای جهانی و منطقه ای جدید شده است. نگرانی اینست، از هزیمت دولت آمریکا و ناتو، تاکنون قطبهای سوپرارتجاعی چون چین و روسیه و متحدانشان، بربریت تروريسم اسلامی و طالبانی دولتی و غیر دولتی و دولتهای مربوطه شان در منطقه نفع برده اند. اکنون صورت‌ مسئله برای قطب سوم ، یعنی بشریت آزادیخواه و مترقی و انساندوست متنفر از وضع موجود در جهان و خاورميانه و افغانستان اینست، ورق را بر گردانیم. در نبرد و مبارزه ای جانانه و همه جانبه و سازمان‌یافته قطب آزادیخواهی و برابری طلبی انسان محور را عروج دهیم .
۳۱ اوت ۲۰۲۱